+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 37 of 47
FirstFirst ... 27 35 36 37 38 39 ... LastLast
Results 361 to 370 of 463

Thread: [mm]bef;ausmfrS 'pfpaumifhowif;rsm;ESifh aps;0,fvrf;nTef [/mm]

 1. #361
  VIMC r[m;',m; Cupid Nothing   GuruAM is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Location
  Yangon
  Posts
  5,309
  Thanks
  53,945
  Thanked 119,686 Times in 5,329 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Oscar Htun View Post
  rae.n w&kwfwef;udk rsufpdvnfNyD; a&mufoGmawm. vrf;ab; pD'D qdkifawG jyefzGif.aewmawG.cJ.&ygw,f...
  rsufpdvnfw,fqdkyJ... rSwfxm;vdkufr,f odvm;/

  wjcm;ae&mawGrSmvnf; jyefzGifhaeNyDAs/ 'DaeY vSnf;wef;rSma&m &efuif;rSmyg awGUcJhw,f/
  tpmtdrfwdkif;[m vufESpfzufeJYtwl arG;zGm;vmjcif;jzpfw,f/..../ armfpDwkef;
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 17 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #362
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,240
  Thanks
  146,079
  Thanked 165,677 Times in 6,349 Posts

  Default

  [ef;quf tD;,m;zkef;taygufxJrSm pdkufwJh t&kyfuav;awG MudKufvdkY ae&mpHkrSm vdkuf&Smw,f/
  aemufqHk; Am;u&mvrf;ray:u Spirit Fancy Shop rSm tawmf rsm;rsm;awGYw,f/
  'gawmif 1 ckxJa&m? 2 ckxJa&m aps;twlwl/
  cspfp&m acG;&kyf? aMumif&kyfav;awG? rpfuD;armufpf&kyfeJY pydkif'grif;? bufrif;0wfpHkav;awG awGYw,f/
  pdefawGausmufawGyg&if 1500 vm; rod/

  raewaeYurS *sef;&Sif;puGJu *syeft&kyfqkdifawGrSm vdkufMunfhrdw,f/
  wpf&kyfxJudk 3500 awmifAs/ ESpf&kyfwGJqdk&if 5000 eJY a&mif;w,f/
  t&kyf uGmvwDwlwlayr,fh olYqDuawmh umwGef;&kyf&SifxJu ZmwfvdkufawG rsm;w,f/
  Stich t&kyfuav;awGudkawmh Aef;vdkufMuD; csxm;jyD; wpf&kyfudk 3500 eJY a&mif;w,f/

  tJh'Daps;uGuf jrwfcsufuawmh Murf;w,fAsm/
  umwGef;um;o&JawGu umwGef;Zmwfvkduft&kyfawG &l;Muwmudk;/
  usrvnf; &l;wmygyJ/
  'gayr,fh odyfaps;MuD;vGef;ae&ifawmh a&m*gu tvdkvdkae&if;udk oufomoGm;wm/

  Reply With Quote   


 4. #363
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,240
  Thanks
  146,079
  Thanked 165,677 Times in 6,349 Posts

  Default

  AsKdU AsKdU .. rdef;orm;xkMuD; twGuf owif;aumif;AsKdU ..

  22 &uf Edk0ifbmuae 28 &uf Edk0ifbmtxd ESpfywfvnf Sales, Heatwave u vkyfr,fwJh/
  Supreme eJY Oasis vnf; ygr,f/
  olYqkdifcGJwkdif;rSm wjyKdifwnf; csrSmwJh/

  '*kHpifwm 2 u Sabrina rSm wpfxnf0,f wpfxnf vufaqmifwJh/
  wefvdkufr,fhjzpfjcif;aemf/
  eufzefcg wpfcsuf penf;emMunfhOD;r,f/ udk,hfqdkuf &Sdrvm;vdkY/
  Reply With Quote   

 5. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 20 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 6. #364
  Junior Cupid   Laurer is on a distinguished road
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  119
  Thanks
  87
  Thanked 1,969 Times in 116 Posts

  Default

  ေတာ္၀င္စင္တာက MK မွာ Closing Sale ဆိုပဲ.. ေရာက္သူမ်ား လက္တို ့ၾကပါဦး... တနဂၤေႏြေနာက္ဆံုးတဲ့..
  Reply With Quote   

 7. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 8. #365
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,240
  Thanks
  146,079
  Thanked 165,677 Times in 6,349 Posts

  Default

  '*Hkpifwm (2) u Sabrina rSm aps;cswmawmh trSefyJ/
  wefvnf; wefw,fawmfh/
  wpfxnf0,f wpfxnf r,lcsifbl;qdkvnf; wpfxnfxJudk 60% eJY a&mif;ay;w,f/
  'gayr,fh qkdufMuD;awGcsnf;yJ usefawmhw,fawmfh/
  40 u tao;qHk;/
  rsm;usr rawmfvdkY r0,fcJh&bl;/
  r&vdkufavjcif;vdkY pdwfraumif;jzpfayr,fhvnf; rawmfbl;qkdawmh enf;enf;awmh .. [d[d[d .. ayghaemf ..
  Reply With Quote   

 9. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 10. #366
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,240
  Thanks
  146,079
  Thanked 165,677 Times in 6,349 Posts

  Default

  aocsmw,fAsKdU/
  awmf0ifpifwmrSm MK u clearance sales wJh/
  7 &ufuae 12 &ufaeYtxdwJh/

  Reply With Quote   

 11. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 12. #367
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,240
  Thanks
  146,079
  Thanked 165,677 Times in 6,349 Posts

  Default

  12 &ufaeY txd r[kwfbl;As/
  wu,f a&mufjzpfawmhrS 16 &ufaeYtxdrSef; od&w,f/

  jyD;awmh 'grrSDvkdufvnf; pdwfryleJY/
  *sef;&Sif;puGJu qkdifrSm qufcsOD;r,fwJh/

  tckawmh a,mufsm;&SyfawG pwdkifyefawG wefr,fvdkY xifw,f/
  'gayr,fh qkdufusefawGawmh rsm;w,faygh/
  qdkufrpHkawmhbl;/

  b&mawGvnf; qkdufao;awGyJ csw,f/
  cg;jynfhwcsKdUvnf; aps;csxm;wmawG awGYw,f/
  qdkufao;csnf;yJ/
  Reply With Quote   

 13. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 14. #368
  Wannabe Cupid   oasisgyi is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Posts
  37
  Thanks
  532
  Thanked 323 Times in 35 Posts

  Default Online Shopping

  Just want to share the Myanmar Online Shopping website

  Shwe99.com & Shwe99.net

  it's kinda a good site, since they have huge stock as they said and mostly for clothing, cosmetic, electronic and accessories, I like those US T-shirt, which a little expensive but it's worth to buy it, once u feel the cotton & style. And the best part is Delivery system to ur door step.

  Share to care and care to share.
  Reply With Quote   

 15. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 16. #369
  Noble Contributor Senior Cupid   blooom is on a distinguished road blooom's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Posts
  525
  Thanks
  9,951
  Thanked 11,750 Times in 528 Posts

  Default

  [dk[dk'D'DoGm;&if owdxm;rdwmyg &efukefrSm wcsdKYypnf;awG&JUaps;awGawmfawmfaygwmyJ
  [dkt&ifu tJavmufraygovdkyJ ocean rSmawGYcJYw,f loreal white perfect day cream 8000ks, night scream 10000ks wJY
  aemuf citymart rSm revlon loose powder u 8500 qdkyJ [dkwavmuav;wif tdrftwGuf pvkH;u0,fvmwm 30SGD ay;cJY&w,f
  [dkwaeYu market place a&mufawYm Loreal acgif;avQmf&nfeJY condition teD pD;&D;pfu aps;aygovm;rar;eJY 4500 avmufyJ&Sdw,f
  pvkH;aps;eJY,SOf&if xyfcsdK;aygY
  aemufwcku etduee house vm; udk&D;,m; product av tJYu yg;eDqdk wykHpHwnf;udk 'DrSm 7000 pvkH;aps; 29.90
  Kanebo u rsufeSmopfqyfjymqdkvnf; 10200 wJY aps;u awmfawmfwefaew,f
  [dk;t&ifu loreal wdkY kanebo wdkYqdk aps;uMuD;wJYtxJygw,fav..wtm;MuD;raygbl;
  tJ'g pvkH;uaps;awGuyJMuD;aewmvm; &efukefrSmyJ wtm;oufomaewmvm; 'grSr[kwf ypnf;uGmvwDuGmaevdkYvm; twkawmYr[kwfavmufygbl;aemf

  atmfaps;MuD;wmwckawmYowdxm;rdw,f
  junction square u SKII rSm facial treatment essense udk 199500 wJY 2odef;enf;enf;yJ
  bvGef;r pvkH;u0,fvmwm 182 yJay;&w,...tJ'gus aps;u 7 aomif;avmufudk wifxm;w,f
  b,fvdkem;vnf&rSef;awmifrodawmYbl;

  Reply With Quote   

 17. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 18. #370
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,240
  Thanks
  146,079
  Thanked 165,677 Times in 6,349 Posts

  Default

  L'oreal u Revitalift rdwfuyfzsufaq;awG 0ifaejyDvdkY Mum;w,f/
  0if0ifcsif;rdkY 20% csay;w,fvdkYvnf; Mum;w,f/
  cufwmu udk,fu 0,fjyD;aejyD/

  t&ifwkef;uawmh bvGef;a& .. &efukefrSm aps;MuD;vGef;vdkY udk,fMuHK&ifvnf; ydkydkomom0,fjyD; odrf;&wm/ tckawmh olrsm; rSm&wJh 'ku
  u vGwfjyD/
  tav;tyif bl;awG? ykvif;awGrkdY wpfbufom;vnf; tm;em&wmudk;/
  *syefyp
  nf;awmh 'Dr,f r0,fbl;/
  vlMuHK apmifhrSmw,f/
  Reply With Quote   

 19. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts