+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 1 of 47
1 2 3 11 ... LastLast
Results 1 to 10 of 463

Thread: [mm]bef;ausmfrS 'pfpaumifhowif;rsm;ESifh aps;0,fvrf;nTef [/mm]

 1. #1
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,243
  Thanks
  146,080
  Thanked 165,700 Times in 6,352 Posts

  Default bef;ausmfrS 'pfpaumifhowif;rsm;ESifh aps;0,fvrf;nTef


  pdwfr&SdygeJYaemf/ i,fi,fwkef;u tjidrfhxJ t&dkif; jyufzl;wm owd&vkdY 'DaumifhvdkY acgif;pOfwyfxm;wmyg/ trSefu bef;ausmfae jynfolrsm;twGuf awGU&MuHK&orQ 'pfpaumifhowif;awG wifay;csifygw,f/ &efukef&,fvdkY oD;oD;oefYoefY owfrSwfrxm;ygbl;/ jrefjynft&yf&yfu &orQ 'pfpaumifhowif;awG 0dkif;0ef;ulnDjyD; wifay;Muygaemf/

  avmavmvwfvwf pD;wD;rwfrSm {y&,f 12 &ufaeYtxd txl; 'pfpaumifh tpDtpOf &Sdygw,f/ 'DvtwGif; wpfMudrf0,f ESpfaomif;zdk;? pkpkaygif; 6 Mudrf? wpfodef;ESpfaomif;zdk; 0,fwJh uyfpwefrmawGudk usyf ig;axmifwef *pfaAmufcsm ay;rwJh&Sifh/
  apwemoHk;wef jyXmef;jyD;awmh azmazmoDoDMuD;ukd 4.2 &mckdifEIef;eD;yg; avQmhay;xm;ygw,f/
  t"du owif;ay;csifwmu tcktywf yHkrSef aps;avQmhay;xm;wJh 'pfpaumifhtpDtpOfrSm Seagull wHqdyf ruyfwJh ',ftdk;awG ygw,f&Sifh/ aMumf&Hkoufouf Frying Pan r[kwfyJ aZmufeufeuf wpfcgwnf; qDowfjyD; [if;yg csufvdkY&wJh tdk;yg/ aps;vnf; oifhawmfygw,f/ 26 pifwDrDwm tdk; qkd&if 11400 eJY qdkuftMuD;qHk;tdk; 28 pifwD u aomif;av;axmifyg/ tdrf&SifrawG pdwf0ifpm;Mur,f xifygw,f/

  prf;acsmif;vrf;xJu DI rSmvnf; oMuFef txl;'pfpaumifhawG &Sdygw,f/ *sif;abmif;bDawG wefygw,f/ uGmwm;*sif;awGrS 6500 avmufyJ &Sdygw,f/ DI u usrvdk qdkufMuD;*dkufMuD;rsm;twGuf txl; tm;xm;&m qdkifyg/ armf',fqdkufuav;rsm;twGuf 'DZDkif;vef;vef;rsm;uawmh aygvkdY aomvdkYaygh&Sif/

  aEG&moD tyljyif;csdefrSm csnfom;tus
  vSvSuav;rsm; vdkcsifw,fqdk&ifawmh prf;acsmif;vrf;eJY y'krmvrf;xdyfu at;olZmrSm &,f'Drdwf csnfom;tusawG &Ekdifygw,f/ tyfxnfvnf; vufcHygw,f/ *syefpwdkif pifwDrDwmeJY csKyfavawmh yHkusvSovdk csKyfcvnf; aps;MuD;w,f&Sifh/ csKyfjyD;om;a&mif;wmav;awGawmh aps;wefom;&,f/ &Syfvufjywfuav;awGqdk 2500 vm; rodbl;/ usrawmh rawmfvdkY r0,fcJh&bl;&Sifh/
  uav;0wf csnfom;0rf;qufuav;rsm;vnf; &Sdygw,f/ 2000? 2500 eJY tom;aumif;aumif; oyfoyf&yf&yf csKyfxm;wmyg/


  Last edited by Botazan; 11-26-2010 at 05:12 AM. Reason: According to a good suggession
  Reply With Quote   


 2. #2
  VIMC Busy   botchan is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  In The Heart Of Better Half
  Posts
  5,598
  Thanks
  73,790
  Thanked 154,261 Times in 5,665 Posts

  Default


  eef;,efwkdU jrpyg,fwkdU jynfh0wkdU acwfudk vGrf;wwfolrsm;twGuf jrpHyg,fjyefvmygNyD/

  ajreDukef; Citymart taemufzufuvrf;? a&S;a&S;u atmifMuD; vufzuf&nfqkdif ae&ma[mif;eJU rsufESmcsif;qkdif? vuf&Sd xl; um;0yfa&SmheJU uyfvsufrSm jrpHyg,f jyefvmygNyD/

  emrnfausmf aygufpDwkdU bJom;rkefUwkdU aumfjyefUpdrf;wkdU e*kdaetwkdif; oHk;aqmifEkdifygNyD/

  12 {NyD xd 20% 'pfpaumifh&SdNyD; rD;pufeJU tJ,m;uGef;rsm;jzifh tqifhjrifh jrefrmvufzuf&nfqkdifjzpfaMumif; owif;aumif;yg;ygonf/

  Reply With Quote   


 3. #3
  VIMC Wizard Cupid wat ka lae !   bLaCk DeViL is on a distinguished road bLaCk DeViL's Avatar
  Join Date
  Oct 2006
  Location
  - Ban Mal Kyaw Mal -
  Posts
  1,719
  Thanks
  6,391
  Thanked 24,301 Times in 1,821 Posts

  Default

  'pf*sDw,fuifr&m0,fvdkolrsm;twGuf ................


  atmifqef;uGif;ywfvrf;? um;*dwfrsm;teD;wGif&Sdaom Canon Camera Show Room wGif avsmhaps;csaeygjyD ...
  usyfESpfodef;cefUjzifh oifhwifhaumif;rGefaom 'pf*sDw,fuifr&mwpfvHk;ydkifqdkifEkdifzdkUtcGifhta& ; ................


  o&Jeuf ........
  bef;jcif;ausmfjcif;rsm;ulnD&eftoifh&Sdaomo&Jeuf
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #4
  VIMC r[m;',m; Cupid Waiting for Aproval of LOVE   supercool is on a distinguished road supercool's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Plan to Go Lion City (Sooner or Later )
  Posts
  7,928
  Thanks
  11,632
  Thanked 56,882 Times in 6,807 Posts

  Default

  udkabmh tJh'Djrpyg,fqkdwm t&ifu yef;qkd;wef;atmufvrf;u jrpyg,fvm;rodbl;?
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #5
  Junior Cupid playboy.mmcp@gmail.com   playboy is on a distinguished road
  Join Date
  Jun 2009
  Posts
  197
  Thanks
  663
  Thanked 3,799 Times in 185 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by supercool View Post
  udkabmh tJh'Djrpyg,fqkdwm t&ifu yef;qkd;wef;atmufvrf;u jrpyg,fvm;rodbl;?
  t&ifjrpy,fu yef;qdk;wef;tv,fvrf;rSmyg atmufvrf;rSmr&Sdyg bl; tckajreDukef; city mart aemufrSmzGif.wJ.qkdifu tJ'Djrpy,fqdkifygyJ qdkifuawm.t&rf;udkoefhygw,f tJ'Dqdkifu cappuccino coffee t7rf;udkaumif;ygw,fwcGufudkwaxmifay;&w,f usaemfoGm;wkef;u 20% discount ဆိုေတာ.၈၀၀yJay;&w,f twGJav;rsm;&Sd&iftJqdkifoGm;zdk.nGef;yg &ap usKypftusdkK;awmfaqmif yav;bdki;f
  Last edited by playboy; 05-15-2010 at 04:41 AM.
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #6
  VIMC r[m;',m; Cupid Waiting for Aproval of LOVE   supercool is on a distinguished road supercool's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Plan to Go Lion City (Sooner or Later )
  Posts
  7,928
  Thanks
  11,632
  Thanked 56,882 Times in 6,807 Posts

  Default

  [D;[D; [kwfw,f [kwfw,f yef;qkd;wef;tv,fbavmuf A[kdw&m;&Hk;ab;em;u pmwdkufem;rSm/ twGJeJ hoGm;wm [d [d/ 1997 avmufwkef;u tpm;taomufvnf; aumif;w,f at;at;aq;aq;xkdifvdk hvnf;aumif;w,f/ bef;ausmfjyefvm&if jrpy,fqkdifoGm;xkdifzdk h twGJjyef&Sm&OD;r,f/ [D;[D; bmvdkvdkeJ h rxkdifjzpfwm 13eSpfavmufMumygayghvm;uG,f....
  pOf;pm;&if;eJ h oGm;&nfawmifusvmjyD jrpy,f&J h vbuf&nfwpfcGuf? aumfjyef hpdrf;2yGJavmufpm;jyD; bJom;rkef hav; 3 ckavmufqGJvdkuf&&if...
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #7
  VIMC Busy   botchan is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  In The Heart Of Better Half
  Posts
  5,598
  Thanks
  73,790
  Thanked 154,261 Times in 5,665 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by supercool View Post
  bmvdkvdkeJ h rxkdifjzpfwm 13eSpfavmufMumygayghvm;uG,f....
  pOf;pm;&if;eJ h oGm;&nfawmifusvmjyD jrpy,f&J h vbuf&nfwpfcGuf? aumfjyef hpdrf;2yGJavmufpm;jyD; bJom;rkef hav; 3 ckavmufqGJvdkuf&&if...
  aocsmwmaygh udkplygul;vf/

  tJ'Dwkef;u aumifwmrSmxkdifavh&SdwJh bMuD;wpfa,mufrSwfrdw,frSwfvm;/ uRefawmfjzifh wpf&uf tJ'DqkdifoGm;wm tJ'D bMuD;jrifvkduf&wm udk,fhbMuD;jrifvkduf&wmxufawmifaysmfaeao;/

  bJom;rkefU? ykpGefaumfjyefUpdrf;? 0ufom;aumfjyefUpdrf;? w&kwf XmyemrkefUtcsdK trsdK;rsdK;awG rSwfrdvm;/

  tJ'DbJom;rkefUt&om/ oGm;a&usatmifajymvkdufwm/ [D;.... [D;..../


  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #8
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,243
  Thanks
  146,080
  Thanked 165,700 Times in 6,352 Posts

  Default

  ausmif;&moD eD;jyDrdkY a&Smhyif;pifwmawGrSm ausmif;0wfpHk? ausmif;oHk;ypnf;aps;awG tjydKiftqkdif csaeMuygjyD/

  plyg0rf;rSm aps;csaew,fqkdvdkY oGm;Munfhawmh wpfaomif;zdk;0,f&if ig;&mcdkifEIef;avQmhygr,fwJh/ rdef;uav;awGtwGuf jcifrukduf&avatmif puwfatmufu abmif;bD&Snf0wfay;zdkYvdkygw,f/ &dk;&kd;csnfom;abmif;bDr[kwfyJ EdkifvGefvdkvdk txlom;? csdwfeJY a,mufsm;av;0wfabmif;bDawG av;axmifeD;yg;eJY a&mif;aeygw,f/ ayghayghyg;yg; at;at;vlvl r&SdwmaMumifh aps;xJuyJ ausmif;pdrf;wpfudkufudk wpfaxmifeJY 0,f? csKyfc wpfxnf&Spf&meJY tdrfab;u qdkifrSmyJ tyfvdkufawmhw,f/ tjzLawGuvnf; tjzpfomom csKyfxm;wm/ tom;vnf; raumif;? yHkvnf;rvS? csKyf&dk;csKyfom;vnf; raooyfvSbl;/ aps;uvnf; ESpfaxmifausmfausmf? 'geJY teHvGefydwfp wpfukduf ESpfaxmifeJY 0,fvdkufw,f/ csKyfc wpfxnf ESpfaxmifwJh/ wwfEdkifbl;/ 'Davmuf ylwJh &moDOwk? at;wJhtom; vGwfvGwfyGyGav; csKyfay;vdkufr,f pdwful;w,f/

  pD;wD;rwfrSm ausmydk;tdwfawG a&mif;aewm awGUw,f/ xHk;pHtwkdif; w&kwftdwfawGaygh/ oifhawmfwmav; a&G; oHk;axmif ausmfausmfav; wpfvHk; 0,fvdkufw,f/ jyD;awmh tylcH xrif;bl;awG ckESpfaxmifausmfuae wpfaomif;ajcmufaxmifausmftxd t&G,fpHk qdkufpHk a&mif;aewm awGUw,f/ uav;i,fav;rdkY yp
  nf;rsm;&if? aumif;&if rxdef;odrf;EdkifrSmpdk;wmeJY ol zGifhvkdYvG,fr,fh ayghayghyg;yg; w&kwfbl;yJ tm;ay;vdkufw,f/ ypnf;aumif;ayr,fhvnf; zGifh&jyK&wm vuf0if&if uav;i,fawGtwGuf toHk;r0ifvSbl;/ jyD;awmh rdk;umtusawGvnf; a&mif;aew,f/ rdk;um*smuif enf;enf;yg;wmu av;axmifavmuf &Sdw,f/ rdk;&Gmr,f r&Gmbl; aorS raocsmao;wm r0,fbl;[qdkjyD; vSnhfjyefvmcJhw,f/

  owif;pmxJ zwfvdkuf&wmawmh tdk;&Sif;? aemhofydGKifheJY tdpfxfydGKifhrSmvnf; q,fhig;&ufuae vukef&uftxd? ausmif;pdrf;? ausmif;oHk;yp
  nf;awG aps;csr,fwJh/ ol jyxm;wJh ausmydk;tdwfuav;awG vSvdkufwm/ rpfuD? rifeD&kyfuav;awGeJY/ 0,fxm;jyD;om; tdwf&SdjyD;om;rkdY xyfr0,f&awmhwm ESajrmvdkufwm/ 0,frdwm apmoGm;w,f/

  tif;0 pmtkyfwdkufrSmvnf; uav;zwf pmtkyfawG 10 &mcdkifEIef;? 20 &mcdkifEIef;avQmhay;r,fhtjyif pkpkaygif;0,fwm wpfaomif;ig;axmifzdk;a&muf&if EdkifiHwumtqifhrSD tvif;rjyefwJh aMuGpu
  LeJY &dkufxm;wJh a&mifpHk yHkjyifpmtkyf vufaqmifay;rwJh/
  'Dv 15 &ufuae 19 &uftxdwJh/
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 17 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #9
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,243
  Thanks
  146,080
  Thanked 165,700 Times in 6,352 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by nickybuddy View Post

  'DwpfaEGr,f 'l;&if;oD;onfwawG rsufESmrJGvdkufyHkrsm;..? iepfuD&dkY om;tzwawGavmufyJ ta&;vkyfwJhvl &Sd[efygyJ..?
  udkepfuDMuD;vdk 'l;&if;oD;ol&Jrsm;twGuf owif;aumif;yg&Sif/
  pD;wD;rwfrSm 'l;&if;oD; y&dkrdk;&Sif; &Sdygw,f/
  ArmoD;u cyf&G,f&G,f wpfvHk;udk ESpfaxmifh&Spf&myg/
  xdkif;oD;u oHk;axmifyg/ tvHk;ydkMuD;wmu av;axmifhajcmuf&myg/
  cGJMunhfjyD;rS rcsKdbl;? rMudKufbl;qdk&if bmjy
  emrS r&Sd 'Dwdkif; xm;cJhvdkY&ygw,f/
  'ghaMumifh a&mif;aumif;vGef;vdkY 'l;&if;oD; 0,fcsif&if naeajcmufem&D ywf0ef;usifa&mufatmifoGm;&ygw,f/ a&mufcsdef aemufus&if a&G;p&m rusefawmhavmufatmif ukefoGm;ygjyD/

  rdwfxGufxGuf bmxGufxGuf pm;vdkuf&w,f&Sdatmif 0,fpm;vdkufwm/
  pm;vdkuf&wm wpfvHk;xJygAsm/ ck ajcaxmufawGawmif rdwfawG xGufvmvdkY ukwfvdkuf&wm wAsif;Asif;yJ/
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #10
  VIMC Godly Cupid 33   THIHA is on a distinguished road THIHA's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  3,452
  Thanks
  136,623
  Thanked 59,251 Times in 3,411 Posts

  Default

  FMI Center (paumYaps;) a&SU[dkzufurf;rSm zdeyfawG aps;csaeygw,f.. Scholl awG w&Hudk 4000 - 14___xd omomav;eJYudk csay;aewm...
  usefwJY b&ef;awGvJ xdkenf;vnfaumif;... rsm;rsm;BuD;udk avQmYay;aeygw,f..
  tjyifrSm 22000 wefzdeyfudk olYqDrSm 16000 qdkawmY...
  ......................
  cifrifpGmjzifY
  oD[
  ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔ပါဘူး...
  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 11 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts