+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 71 of 71
FirstFirst ... 21 61 69 70 71
Results 701 to 704 of 704

Thread: World News (2)

 1. #701
  Banned   Qutuz is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2015
  Posts
  20
  Thanks
  11
  Thanked 90 Times in 20 Posts

  Default

  a&S;&kd;pJG c&pf,mefbmomukd;uG,fwJh *&dwpfEkdifiHvkH; qif;&JwGif;eufaeMuwm MumygjyD/ *&djynfolawG&Jh pm;0wfaea&;rSmvnf; tvkyfvufrJhawG tvGefrsm;jyD; tMuyftwnf;awG jzpfaewm q,fpkESpfruawmhbl;/
  okdYaomf tJ'Dqif;&JvSwJh *&dEkdifiH&Jh c&pf,mef0efBuD;csKyf
  Alexis Tsipras u olYEkdifiHbufukd xGufajy;vmwJh qD;&D;,m;rGwfpvif avSpD;ajy; 'kuonf 22a,mufukd ru,fEdkifbJ a&epfaocJh&wmudk tifrwef &Sufp&maumif;ygw,fvdkY aMuuGJpum;ajymMum;ygw,f/

  vlyDowJh olawGuawmh vlpum;yJajymMuwmaygh/ May God Bless you Mr. Prime Minister
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 3 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #702
  အခမဲ႔ ၿပာတာ မူၾကိဳ- က်ဴးပစ္   Mod12 has disabled reputation Mod12's Avatar
  Join Date
  May 2011
  Posts
  347
  Thanks
  2,644
  Thanked 3,733 Times in 334 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Qutuz View Post
  a&S;&kd;pJG c&pf,mefbmomukd;uG,fwJh *&dwpfEkdifiHvkH; qif;&JwGif;eufaeMuwm MumygjyD/ *&djynfolawG&Jh pm;0wfaea&;rSmvnf; tvkyfvufrJhawG tvGefrsm;jyD; tMuyftwnf;awG jzpfaewm q,fpkESpfruawmhbl;/
  okdYaomf tJ'Dqif;&JvSwJh *&dEkdifiH&Jh c&pf,mef0efBuD;csKyf
  Alexis Tsipras u olYEkdifiHbufukd xGufajy;vmwJh qD;&D;,m;rGwfpvif avSpD;ajy; 'kuonf 22a,mufukd ru,fEdkifbJ a&epfaocJh&wmudk tifrwef &Sufp&maumif;ygw,fvdkY aMuuGJpum;ajymMum;ygw,f/

  vlyDowJh olawGuawmh vlpum;yJajymMuwmaygh/ May God Bless you Mr. Prime Minister
  refbmQutuz odap&ef

  vlrsdK;a&;?bmoma&; rygyJ owif;oD;oefYom wifapcsifw,f.../

  usL;ypfzdk&rf[m azYbGwfvdk vlrsdK;a&;?bmoma&;awG zGcsif&m vmzGvdkY&wJYae&mr[kwf../ zGvdkY aumif;wJYae&mvJr[kwfbl;.../

  zGcsif&if wNcm;ae&mrSmoGm;zGyg/ 'DxJvmrzGeJY ? trIdufcPcP vSJ&wm tvkyf&SKyfw,f.../

  'Dvdk vlrsdK;a&; bmoma&; eJYywfowfNyD; qufa&;aer,fqdk&if tbef;rcH&cif 'DxJuxGufoGm;ygvdkYyJ ,Of,Ofaus;aus;ESifyg&ap.../

  M12
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 20 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #703
  Noble Contributor Wizard Cupid Oh My Buddha   RunAtServer is on a distinguished road RunAtServer's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  Singapore
  Posts
  1,692
  Thanks
  72,891
  Thanked 31,586 Times in 1,703 Posts

  Default

  owif;aumif; Mum;&vdkY usL;ypfawGudk rQa0csifygw,f/

  taemuftmz&durSm 2ESpfavmuf aomif;usef;cJhwJh tDbdkvma&m*g ysHYESHYrIudk xdef;csKyfEdkifjyD;jzpfaMumif; urmhusef;rma&;tzGJYMuD;u aMunmoGm;ygw,f/
  vl 28638OD;ul;pufcJh&m 11315 aoqHk;cJh&wJh 'DjzpfpOfrSm vdkufab;&D;,m;EdkifiHrSm 'DuaeYyJ tqHk;owfoGm;ygjyD/
  t[H o,mrd/ {awe op0aZe oAokcH ''EKar/
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #704
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,558
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,494 Times in 3,642 Posts

  Default

  tar&dueforwa[mif; a&mfe,f&D*if\ ZeD; Former First Lady eefpDa&*if
  uG,fvGefoGm;ygjyD/
  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts