Closed Thread
Page 1 of 100
1 2 3 11 51 ... LastLast
Results 1 to 10 of 998

Thread: [mm]igwkdYrE┼av; (4)[/mm]

 1. #1
  Junior Cupid   julykoko2009 is on a distinguished road
  Join Date
  May 2009
  Posts
  238
  Thanks
  36,830
  Thanked 6,032 Times in 249 Posts

  Default igwkdYrE┼av; (4)

  pum;MuG,fwJY ref;e,frS ukdukdrr OD;OD;a':a': rsm; qufvuf ajymEkdif&eftwGuf o&uf

  topfuav; zGifhvkdufygw,f cifnm;;;;;;;;;;;;;;
  ň

  oDtkd&D.......................77
  ZD;uGuf.....................73
  bvufZDEGef...............61

  NyD;cJhwJh o&uf eHygwf(3)rSm AkdvfpGJoGm;wJh tajymEkdifqkH; (3)a,mufyg cifAsm.........


 2. #2
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid -   k-pooh is on a distinguished road k-pooh's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Myanmar
  Posts
  10,850
  Thanks
  133,527
  Thanked 207,642 Times in 10,864 Posts

  Talking

  Quote Originally Posted by julykoko2009 View Post

  NyD;cJhwJh o&uf eHygwf(3)rSm AkdvfpGJoGm;wJh tajymEkdifqkH; (3)a,mufyg cifAsm.........
  eHygwf 4 u b,folvJBunfhvkdufawmh usaemfauyl; jzpfaeoudk; ...

  um;q&mBuD;awmif usaemfavmuf pum;rajymEdkifbl; .. 2 ydkpfhtuGmeJU 5 a&mufaew,f ... a[mBunfh tckudko&uftopfrSm ydkpfh 1 ckwufjyefjyD

  ydkpfhtrsm;qHk;Bunhfcsif&if

  http://myanmarcupid.net/community/mi...posted&t=10080


  k-pooh

 3. toHk;0ifvSaom ■pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 20 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 4. #3
  Noble Contributor Godly Cupid   Theory is on a distinguished road Theory's Avatar
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  2,235
  Thanks
  46,438
  Thanked 46,328 Times in 2,312 Posts

  Default

  uRefawmfu 'Do&ufzGifhxm;wmudk t&ifrMunhfyJ o&ufta[mif;rSm uRefawmfzGifhr,fqdkNyD; oGm;aNymaewm/ NyD;rS Munfhvdkufawmh zGifhNyD;om;awmifNzpfaeNyD/ t[D; &SufvdkufwmAsm:mrgreen::mrgreen:

  igwdkU rE┼av; o&uf (wpf)udk 'Dae&mrSm
  mdy_3vil upwifcJhygw,f/

  igwdkU rE┼av; o&uf (ESpf) ukd 'Dae&mrSm
  solidsnake upwifcJhygw,f/

  igwdkU rE┼av; o&uf (oHk;) udk 'Dae&mrSm
  nay nay upwifcJhygw,f/

  tckqdk igwdkUrE┼av; (av;)udkawmifa&mufvdkUvmygNyDAsm/

  rE┼av;ol rE┼av;om;awG awmfawmfav;pum;aNymEdkifMuygw,f/ tJh'DxJrSm uRefawmfu eHygwfwpfNzpfaew,f/:mrgreen::mrgreen: pum;taNymqHk;Nzpfaew,f/ 5. #4
  Noble Contributor Godly Cupid   Theory is on a distinguished road Theory's Avatar
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  2,235
  Thanks
  46,438
  Thanked 46,328 Times in 2,312 Posts

  Default

  igwdkU rE┼av; (oHk;)rSm igpum;taNymqHk;ygvm;aemf/

  1. Theory - 78
  2. ZEEKWAT - 73
  3. Black_Xenon - 61
  4. k-pooh 54
  5. Kyoko Fukada - 53
  6. REDICON - 51
  7. azzurri - 40
  8. botazan - 39
  9. nay nay - 38
  10. nyome23 - 34

  igwdkU rE┼av; (ESpf)rSmvnf; igpum;taNymqHk;ygvm;aemf/

  1. Theory 95
  2. naughtyboy 67
  3. Kyoko Fukada 66
  4. shankalay2007 57
  5. nay nay 43
  6. kaungmalay 40
  7. winekyaw 40
  8. nyome23 35
  9. MountainGiant 35
  10. MgHla 27

  aemufwpfcgawmh tJhavmufraNymawmhygbl;Asm/ 6. toHk;0ifvSaom ■pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #5
  Cadet Cupid   azzurri is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2008
  Posts
  479
  Thanks
  1,663
  Thanked 6,485 Times in 464 Posts

  Default 8-1-2010

  tZl&Dvnf; 'D(4)xJrSm a&;OD;r,faemf/
  taNymrsm;wJh oDtdk&Dudk csD;usL;ygw,f/
  aemufxyfvnf; qufvufNyD; awGYorQ? odorQ ref;owif;av;rsm; wifay;MuygvdkY ref;om;rsm;tm; wkdufwGef;ygw,f/

  'geJY pum;rpyf ckwavm enf;enf;tat;ayghvmw,faemf/

  usK;ypfrsm; tpp tqifaNyMuygap/

  tZl&D

 8. toHk;0ifvSaom ■pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #6
  VIMC Wizard Cupid 109----110   ZEEKWAT is on a distinguished road ZEEKWAT's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  နယူးေယာက္
  Posts
  1,561
  Thanks
  8,554
  Thanked 33,854 Times in 1,540 Posts

  Talking

  Quote Originally Posted by julykoko2009 View Post
  pum;MuG,fwJY ref;e,frS ukdukdrr OD;OD;a':a': rsm; qufvuf ajymEkdif&eftwGuf o&uf

  topfuav; zGifhvkdufygw,f cifnm;;;;;;;;;;;;;;
  ň

  oDtkd&D.......................77
  ZD;uGuf.....................73
  bvufZDEGef...............61

  NyD;cJhwJh o&uf eHygwf(3)rSm AkdvfpGJoGm;wJh tajymEkdifqkH; (3)a,mufyg cifAsm.........
  ckrS NyefNunfhrdw,f aNomfZD;uGuf waumif awmf awmf pum;rsm; wm yJaemf/ aNym wm aNym & wm armif oD udk rrSDao; ygbl;av/ 'Dvdk yJ aNz awG; & rSmaygh/

  bo0
  ref; om;?olrsm; udk txl;aus;Zl;wif ygw,f cifAsm;
  uRefaemf cP vmcdkuf rnD; rnL vdkuf ygay;wJY abmfabmf rsm; tm;vHk;
  uRefaemf yGJ rSm vm a&mufcsD;Nrifhay;wJYusL;ypf nD udk armif ES r rsm; tm;vHk;

  pmtkyf vufaqmif ay;wJY tZl &D/ tJbef vuf aqmif ay;wJY aumif rav;eJY 0dkifcsdL? wNcm; trSwf w& vuf aqmif ay;Nu wJY abmf ?cJ ?oGyf /
  tm;vHk; udk aus;Zl; wif w,f Asm

  pmzwf wm 0goemygwmNcif;wlwJY udk csD vHk;? aysmfp&maNym wuf wJY udk aqmvpf? tNrJNyHk;aewwfwJY udk 7 v/ &kyfwnfNuD;eJY NuyfwwfwJY udk bvuf/ taeat;wJY 0dkif;ausmf/ aNz;aNz; av; aNym wJY uvluvl/ pyfyvDxdaevdkY pmzwfae&wJY ae ae/ nD raNumifh emrnfNuD;aewJY aemY wD;/ tif wm eufudk tvum; ay;oHk;cJY wJY Adkufyl oD oD/ um; cP cP ausmif; aewJY 0wkwfwkwf *syef r? oDtdk&D udk rauseyfzl;vdkY aNym 0YH wJY aumif rav;/t&uf omqdk aomuf aumif;rJY 0dkifcsdK ? oGm; t&rf; NzLwJY ua0?i,fi,fav;eJY vlNuD;vkyfaewJY auyl;?
  yGJ rSm bmrSrpm;oGm;yJ 'Hk ygwf yJ vm t&dkuf cHwJY udk rod?yGJaeY rSmyJ awGY NyD; aysmuf oGm;wJY udk armif vS?cP av; vmEIwfquf wJY tdkifuGefeD? tvSLrSmawGYwJY NuD;pk ? qdkufu,f rpD;wwfwJY tZl&D/ i,foli,fcsif; aywdk;?
  tm;vHk;udk aus;Zl;wif ygw,f Asm

  &efukefu abmfabmf awG yg 'DrSmaygif;a&;awmY r,f Asm
  OD;xkyf waZmif;aqmif;wJY O abmY/ zG zG rmpwmbGJY & r'rfabmY ac: r bdk/
  rif;armf uGef;xuf ydkrdkufw,fvdkY orkwfcH&wJY ZDEdk/ ref;olav;aNumifh &ifckefoH Nref ae&wJY um;bD; wm&m/acgufqGJaNumf aNumfawmY rJY pwdkif eJY O yg0g/tudkY rD;Ncpf NuD; udk ckxd cskuf w,f Asm/ xif xm; wm xuf ydk i,faewJY armif 'Gef; / aemuf qHk; nrS awGY awmY wJY nD av; o&Jeuf / Adkuf xJa&muf & rJY [m aNrNuD; udk vSL vdkuf wJY O bD/
  tm;vHk;udk aus;Zl;wif ygw,f Asm

  uJ b,folusefao;vJ/

  ZD;UuGuf

  Last edited by ZEEKWAT; 01-08-2010 at 05:23 PM.

 10. toHk;0ifvSaom ■pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 22 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #7
  Cadet Cupid   azzurri is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2008
  Posts
  479
  Thanks
  1,663
  Thanked 6,485 Times in 464 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Theory View Post


  2009 wpfESpfvHk; 7 eJY tusdK;ay;wJh tZl&Dygvm;aemf/ rueuae ref;av;vmawmh wGJ 7 cHkeHygwfu aygif;vkduf&if 7 &wJh 43 wJh/ aemuf pmar;yGJaNz&wJh cHkeHygwfu 25(7 yJaemf)/ atmifpm&if;xGufawmh 7 wJh/ tJ....[kdwavmu pmar;yGJatmifpm&if;rSmvnf; 'D 7 udkyJ qkyfudkifxm;vkdufao;w,f/ ukdZD;uGufar;ar;aewJh atmifpm&if;rSmu atmifwm cHkeHygwf 7 eJYyJav/

  NYyD;awmh usaemhfvkd
  thirteenborn
  twGuf xl;Ncm;wJh trSwfw&av;udk ref;av;o&ufbufrSm rSwfwrf;wifxm;edkifcJhygw,f/ usaemfwifcJhwJh ydkYpfav;awGu av;q,fawmifrSwJhAsm...../atmf....av; av; awmfawmfav; trSwfw&&SdvkdkufyHkrsm;/

  usL;ypfrsm; tpp tqifaNyMuygap/

  tZl&D 12. #8
  VIMC Godly Cupid -   Shwe Myoh Tharr is on a distinguished road Shwe Myoh Tharr's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Posts
  2,282
  Thanks
  48,590
  Thanked 64,137 Times in 2,215 Posts

  Talking

  Quote Originally Posted by julykoko2009 View Post
  pum;MuG,fwJY ref;e,frS ukdukdrr OD;OD;a':a': rsm; qufvuf ajymEkdif&eftwGuf o&uftopfuav; zGifhvkdufygw,f cifnm;;;;;;;;;;;;;;ň

  oDtkd&D.......................77
  ZD;uGuf.....................73
  bvufZDEGef...............61

  NyD;cJhwJh o&uf eHygwf(3)rSm AkdvfpGJoGm;wJh tajymEkdifqkH; (3)a,mufyg cifAsm.........
  [kwfuJh ... ref;ol ref;om;rsm;twGuf o&uftopfzGifhay;vdkY aus;Zl;wifygw,f/ 'gayrJh [dkufvdkufjyxm;wmBuD;u aovdkY&aeovdkyJaemf / o&ufta[mif;u AdkvfpGJcJhwJh udkoDeJY udkZD;uGufa& aovdkY&aeNyDaemf .. udk*sLvdkifu udkudk? OD;OD;wJhAsm .. rod&ifyJ olUxuf tyHkBuD; toufBuD;oa,mifa,mif / vlysdKBuD; tckrS i,fcsifa,mifaqmifraeeJY ... bbvufBuD;udkawmh ac:csifovdkomac:/

  rE
  ┼av;u nDudkarmifESrrsm; tm;vHk;aysmf&TifEdkifygapAsm/ ysif;vdkY 0ifaemufwmyg

 13. toHk;0ifvSaom ■pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 23 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 14. #9
  VIMC Godly Cupid still don't know   mathibu is on a distinguished road mathibu's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  In ur heart
  Posts
  2,075
  Thanks
  12,817
  Thanked 33,949 Times in 1,932 Posts

  Smile

  tdk; .. usL;ypfxJrSmom pum;rsm;MuwmygAsm (wdkufyifrsm;Muwm ) .. tjyifrSmawGUzdkUeJU pum;ajymzdkUudk reJvdkufqJGae&wm .. awGUMuawmUvJ em&D0ufavmufu pum;awmif odyfrajymvdkuf&bl;As .. 'gawmif rodzHk;pkwfuav;u rrdwrdeJUrdkU zHk;csdwf&wmvJ armygU .. aemufqdk ref;rSm 1ywf2ywfavmufvmjzpfvdkUuawmU nD?udk?rwdkUeJU vzuf&nfqdkifav; at;aq;xdkifOD;r,fAsm ..

  cPcPawGUcGifY&wJU udkbvuf . cPwjzKwf vzuf&nfqdkif rkefUqdkif twlxdkifjzpfcJUwJU aqmaqm? a'gufuvl? uaywdk;? rtm;vyf&Smaom oDtkd&D eJU wcPomawGUcJU&wJU nDudkrrsm;udk owd&vQuf ..

  rod


 15. #10
  Junior Cupid   REDICON is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2009
  Posts
  217
  Thanks
  1,353
  Thanked 4,521 Times in 223 Posts

  Default

  xifawmifrxifbl;aemf....
  eHygwfaNcmufw,fh....
  igawmfawmfav;ausmxlygvm;qkdwmtckrSodw,f...

  Last edited by REDICON; 01-08-2010 at 08:42 AM.

 16. toHk;0ifvSaom ■pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


Closed Thread

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts