+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 2 of 6
FirstFirst 1 2 3 4 ... LastLast
Results 11 to 20 of 59

Thread: [mm]uRefawmf c&D;oGm;cJhzl;aom AD,uferftaMumif;[/mm]

 1. #11
  Junior Cupid MCFC 99   ChitMinLay is on a distinguished road ChitMinLay's Avatar
  Join Date
  Oct 2006
  Posts
  220
  Thanks
  3,173
  Thanked 2,246 Times in 254 Posts

  Default

  usaemf District 7 udk roGm;jzpfbJ American eJU ppfjzpfcJUwJU aysmufusm;ppfwdkufwJUae&mjzpfwJU Chu Chi VC Tunnel udk oGm;cJUygw,f . . . "mwfyHkeJeJ&dkufcJUw,f . . . wifay;Edkifr,fhvl&Sd&if tD;ar;ydkUay;yg&ap . . yHkawGtxJa&muf&ifawmU wdk;*dkufajymwmav;awGudk jyefa&;ay;ygr,fh . . .

  aus;Zl;
  cspfrif;

  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #12
  Noble Contributor Senior Cupid for tomorrows...   PiNyat is on a distinguished road PiNyat's Avatar
  Join Date
  Dec 2009
  Posts
  977
  Thanks
  18,822
  Thanked 10,236 Times in 911 Posts

  Default

  udk ChitMinLay &JU Cu Chi VC Tunnel udk oGm;&mwGif &dkuful;cJhwJh rSwfwrf;wif"gwfyHkrsm;yg cifAsm...  ....


  ....  ...

  udk ChitMinLay udk,fpm; ulnD wifay;wmygcifAs/
  quf&ef...
  Last edited by PiNyat; 05-06-2010 at 02:04 PM.
  raumif;rIa&Smif? aumif;rIaqmif? jzLatmifpdwfudkxm;/
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #13
  Noble Contributor Senior Cupid for tomorrows...   PiNyat is on a distinguished road PiNyat's Avatar
  Join Date
  Dec 2009
  Posts
  977
  Thanks
  18,822
  Thanked 10,236 Times in 911 Posts

  Default

  udk ChitMinLay &JU Cu Chi VC Tunnel rSwfwrf;"gwfyHkrsm; tqufyg cifAs...

  ......


  ......

  ......

  quf&ef...
  Last edited by PiNyat; 05-06-2010 at 03:24 PM. Reason: adjust
  raumif;rIa&Smif? aumif;rIaqmif? jzLatmifpdwfudkxm;/
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #14
  Noble Contributor Senior Cupid for tomorrows...   PiNyat is on a distinguished road PiNyat's Avatar
  Join Date
  Dec 2009
  Posts
  977
  Thanks
  18,822
  Thanked 10,236 Times in 911 Posts

  Default

  udk ChitMinLay &JU Cu Chi VC Tunnel rSwfwrf;"gwfyHkrsm; tqufyg cifAs...

  ....

  ....

  ......  ......

  quf&ef...
  raumif;rIa&Smif? aumif;rIaqmif? jzLatmifpdwfudkxm;/
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 6 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #15
  Noble Contributor Senior Cupid for tomorrows...   PiNyat is on a distinguished road PiNyat's Avatar
  Join Date
  Dec 2009
  Posts
  977
  Thanks
  18,822
  Thanked 10,236 Times in 911 Posts

  Default

  udk ChitMinLay &JU Cu Chi VC Tunnel rSwfwrf;"gwfyHkrsm; tqufyg cifAs...

  ......

  ......

  ............


  udk ChitMinLay &JU Cu Chi VC Tunnel rSwfwrf;"gwfyHkrsm; wif NyD;ygNyD cifAsm/ udk ChitMinLay rS qufvufNyD; &Sif;vif; ajymjyay;ygvdrfhr,f cifAsm...
  raumif;rIa&Smif? aumif;rIaqmif? jzLatmifpdwfudkxm;/
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 6 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #16
  Junior Cupid MCFC 99   ChitMinLay is on a distinguished road ChitMinLay's Avatar
  Join Date
  Oct 2006
  Posts
  220
  Thanks
  3,173
  Thanked 2,246 Times in 254 Posts

  Default Chu Chi VC Tunnel

  Firstly, many many Thanks to PiNyat

  AD,uferftaMumif; ed'gef;uawmh udka';vdkufMuD; wifay;xm;wmawmfawmfav;pHkaevdkU . . trsm;MuD;awmUra&;awmUygbl; . . .
  AD,uferf u vmtdk ? w&kwf? urfabm'D;,m;wdkU eJU e,fedrdwfcsif; xdaeygw,f . . NyD;awmUvnf; AD,uferf&JU tOD;qHk;eJU t&ifqHk;t"duusL;ausmfppfqifEGJcJUwJU EdkifiHuawmU trsm;xifovdk jyifopfeJU tar&duefwdkUr[kwfbJ w&kwfawGbJjzpfygw,f . . . at'Dtapmydkif;umvuwnf;u w&kwfwdkU [m AD,uferfudk tMudrfMudrfvma&mufNyD; usL;ausmfppf qifEGJygw,f . . odrf;NyD;&ifvnf; udkvdkeDvkyftkyfcsKyfygw,f . . wcgvmwdkif; AD,uferfawG[m w&kwfwdkUudk jyefvnf wdkufxkwfNyD; vGwfvyfa&;,lcJUygw,f . . w&kwfawGuvnf; ESpfaygif;w&m0ef;usifqdk wcgjyefvnfusL;ausmfavh&Sdw,fvdkU od&ygw,f. . . w&kwfawGqDu tjyD;wdkifcGJxGufEdkifcJUwmawmU at'D 930ausmf0ef;usifrSmjzpfygw,f . . .

  aemufydkif; 19 &mpkv,f rSmawmU at;csrf;om,maewJU AD,uferfawG[m jyifopfwdkU&JU usL;ausmfrIeJUtwl udkvdkeDvufatmufcHb0udk wzefusa&mufcJUjyefygw,f . . . jyifopfawG[m wdkif;jynfwckvHk;udk ESpfaygif;w&meD;ygtxd tkyfcsKyfcJUygw,f . . .

  jyifopfwdkUAD,uferfudk tkyfcsKyfwJU taESmif;ydkif;umvrSmawmU [dkcsDrif[m ajrmufydkif; rSm uGefjrLepfpepfudk pwiftaumiftxnfaz:ygw,f . . . 'DawmU
  uGefjrLepfpepfu AD,uferfudk tajcjyKNyD; ta&SUawmiftm&S udk jyefUESHUrSmudk pdk;&drfwJU tar&duefwdkU[m AD,uferfawmifydkif;udk 0ifa&mufcJUygw,f . . . AD,uferfudka&mufNyD;NyD;csif;rSmbJ tar&duefwdkU vkyfwmuawmU wdkif;jynf&JU tv,fydkif;udk AHk;usJcJUygw,f . . . urfrDu,f"mwfaiGU&nf vDwmaygif; ESpfoef;cefUusJcJhw,fvdkU od&ygw,f . . . &nf&G,fcsufu awmU uGefjrLepfMuD;pdk;pjyKvmwJU ajrmufydkif;eJU olwdkU ajcukyf,lr,fUawmifydkif;udk ydkif;jcm;vdkufwmbJjzpfygw,f . . . 'DawmUrS awmifydkif;eJU ajrmufydkif;wkdU[m tpdk;&ESpfckuGJoGm;ovdk tkyfcsKyfyHkcsif;uGJoGm;NyD; pepfawG[mvnf; rsOf;jydKifESpfaMumif;vdk jzpfcJU&w,f . .. jynfwGif;ppfMuD;vnf;pwifcJUygw,f . . . tar&duefawGu olwdkUwifxm;wJU awmifydkif;orfrw 'if; udk tar&duefppfom;awG oGif;zdkU nSdEdkif;&mrSm vufrcHcJUygbl; . . . 'if;u aiGeJU vufeufeJUbJawmif;qdkcJUw,f . . . olUzmomoljynfwGif;wdkufcdkufa&;udk pD&ifzdkUjzpfygw,f . . . 'DvdkvufrcHcJUwJU 'if;[m 1950 rSm vkyfMuHcHcJU&ygw,f . . . 1953 rSm tar&duefwyfawG AD,uferfudk 0ifa&mufvmcJUygw,f . . .

  awmifydkif;rSm [kdcsDrif&JU uGefjrLepfpepfudk axmufcHwJU olawGvnf;&Sdygw,f . . olwdkUuawmU tar&duefudk qefUusifykefuefNyD; tar&duef awGudk wdkif;jynfuae wdkufxkwfr,fh olawGygbJ . . .
  tar&duefwyfom;awG0ifvmtjyD;rSm tar&duefeJU awmifydkif; tar&duefqefUusifolwdkU[m ppfyGJaygif;rsm;pGm;udk qifEGJcJUMuygw,f . . .


  'D Chu Chi VC Tunnel taMumif;uawmU AD,uferfawmifydkif;rSm tar&duefwdkU tkyfcsKyfaewJUtcsdef [dkcsDrif&JU uGefjrLepfpepfudk axmufcHwJU Chu Chi &Gmav;&JU tar&duefudk ckcHumuG,fwdkufxkwfcJUyHkawGudk tenf;usOf; odoavmufajymjyoGm;rSmyg . . . (wcsdKUawGvnf; rSefcsifrS rSefr,fxifw,f . . . yHkjyifvkyfNyD;omem;awmifawmU . . . A[kokwaygU . . . jyoemawmU &Sdavmufygbl;aemU . . . [D

  quf&ef


  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 5 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #17
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ၀၆-၀၁-၂၀၁၀ ကတည္းက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိုင္းျမိဳ႕ ေရာက္ေနတယ္။ ၁၃ ကေန ၁၉ C ဆိုေတာ့ ရာသီဥတုက အေတာ္ေအးပါတယ္။ တစ္ေန႕လုံး ေနမထြက္ပါ။ ျမင္တာေတြကိုအလြယ္ေျပာရရင္ ၂၄ နာရီ မီးလာတယ္၊ စက္မႈဇုံေတြ လည္းျမင္ခဲ့ရတယ္။ ကန္ႏြန္ ၊ ပန္နဆိုးနစ္ ၊ တိုယိုတာ စက္႐ံုေတြကို ေလဆိပ္ကေနျမိဳ႕ထဲအဝင္လမ္းမွာ ဖ်တ္ကနည္းေတြ႕လိုက္တယ္။ ေဆာက္လက္စအေဆာက္ဦးေတြ ၊ လူေနအိမ္ရာေတြ ၊ ဟိုတယ္ေတြ ေတြ႕တယ္။

  ဟိုတယ္မွာတင္ ဗီယက္နမ္ေဒါင္ လွဲလိုက္တယ္။ 1 USD = ၂၀၀၀၀ VND ။ ဟိုတယ္ Bellboy ကိုတစ္မန္းနီး $2 ေပးေတာ့ ဗီယက္နမ္ေဒါင္ဘဲေပးပါတဲ့။ နံနက္ခင္းျမင္ကြင္း၊ ရာသီဥတု နဲ႕ ဟႏြိုင္း ျမိဳ႕သူ/သားေတြ ျမင္ရတာ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ကို သတိရတယ္။ ျမိဳ႕ထဲလမ္းေတြမွာ ဆိုင္ကယ္ေတြျမင္ေတာ့ မန္းေလးကို သတိရတယ္။ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိပါ။ ဟႏြိုင္း ျမိဳ႕သူ/သားေတြ အသားေရလွတယ္၊ ျဖဴတယ္၊ လူေကာင္ေသးတယ္ ၊ အဝလြန္ေနတာမ်ိဳးသိပ္မေတြ႕ရပါ။

  ေရွ႕ကလူေတြလည္းေရးျပီးေနပါျပီ ။ လိုရမယ္ရ ထပ္ေရးမယ္


  ပံုမွန္ အလည္/အလုပ္ အတြက္ တရားဝင္သြား ဆိုရင္ ဗီယက္နမ္ ၊ ဟႏြိုင္း Ỉmmegration မွာ အဆင္မေျပစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။
  ေလဆိပ္ကေန တက္စီငွားရတာ ႐ြမွာလို ေခါင္းမကိုက္ပါ။ ပတ္ေမာင္းျပီးလိမ္ေတာင္းတာမ်ိဳး စီးဖူးသမွ် မၾကံဳရပါ။ တက္စီ ကန္ပနီအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမတူေပမယ့္ ပ်မ္းမွ် 1KM= 1000 VND ပါ။ တက္စီကားေမာင္းသူ အမ်ားစုက Eလိုမေျပာႏိုင္ေပမယ့္ လိပ္စာျပေမာင္းခိုင္းရင္အဆင္ေျပပါတယ္။

  Internet / Phone
  ေနရာတိုင္းလိုလိုမွာ wi fi ရတယ္။ Prepaid Card phone ဝယ္ရတာသိပ္မလြယ္ပါ။ စတိုးဆိုင္မွာေမးေတာ့ မရွိဘူးလို႕ေျဖတယ္။ သာမန္ အေရာင္းဝန္ထမ္းအမ်ားစုက Eလိုမေျပာႏိုင္ပါ။ VinaPhone ရုံးခဲြမွာဝယ္ေတာ့ ( SIM card =+ top up card) အတြက္ 160 K ေပးလိုက္ရတယ္။ တန္ပါတယ္။ သုံးေနက် စလုံးက Prepaid Card phone ကလည္း International Roaming ရပါတယ္။

  ဟိုတယ္
  ဟိုတယ္ေတြ ၾကီး/ငယ္ ေပါတယ္။ ခ်ဳံျပီးေျပာရင္ USD 35- 200 ၾကားရွိတယ္။ Grand Plaza Hotel မွာေတာ့ ၂၀၀ ေပးရတယ္။ သာမန္ ဟိုတယ္အေသးေလးေတြကလည္း သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္ျပီး အျပင္ဆင္ေကာင္းပါတယ္၊ USD 35 ကနံနက္စာပါတယ္။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ သာမန္ ဟိုတယ္အေသးေလးေတြက ဝန္ထမ္းအမ်ားစုက Eလိုမေျပာႏိုင္ပါ။

  အစားေသာက္
  နံနက္စာစားရတာသိပ္အဆင္မေျပပါ။ ဟိုတယ္ကkေကြ်းတဲ့ ေပါင္မုန္႔ ၾကက္ဥ Coffee ကိုညီးေငြ႔ လို႕အျပင္ထြက္စားလည္းေျပမယ္မထင္ပါ။ အမဲသားျပားလႊာ ဆန္ေခါက္ဆဲြ ဟာသူတို႕ ႐ိုးရာနံနက္စားျဖစ္ျပီး ဒို႕ဆီက မုန္႔ဟင္းခါးလိုဘဲေနရာတကာမွာေရာင္းတယ္။ တစ္ပဲြ 15000-20000 VNDရွိတယ္။ 16000-20000 VND ေပးရတဲ့ ဗ ႐ိုးရာ Coffeeက အရသာျပင္းျပင္း ေသာက္သူေတြအတြက္အဆင္ေျပပါမယ္။ ေန႕လည္စာ ညစာ အဆင္ေျပပါတယ္။ အသားတစ္မ်ိဳး + ဟင္းရႊက္ျပဳတ္ + ဆလတ္သုပ္ + ဟင္းရည္ + ထမင္း ပါတဲ့တစ္ပဲြကို ဆိုေပၚ မူတည္ပီး 39000-45000 VND ေပးရတယ္။ ဟိုတယ္ စားေသာက္ေတြမွာ ဆိုရင္ေတာ့ ၃၀၀၀၀၀ အထက္ကုန္ပါတယ္။ လာခ်သမွ် အစားေသာက္ လတ္ဆတ္တယ္။ Grand Plaza Hotel ကပင္လယ္စာ ဘူေဖးက USD 15/pax ပါ။

  အေရာင္းဝယ္
  အဝတ္စားအပါဝင္ ပစ္စည္းမ်ိဳးစံု သက္သက္သာသာနဲ႕ ညေစ်းမွာဝယ္လို႕ရတယ္။ ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနင္းဂေႏြ သုံးရက္သာေရာင္းတယ္။ စလုံးမွာ ေရာင္းတဲ့ quality ေလာက္ရတယ္။ ေစ်းက ထက္ဝက္ေလာက္သက္သာတယ္။ လူတိုးရတာရယ္ ပစ္စည္းေကာင္းရွာရတာကလဲြပီး က်န္တာအကုန္အဆင္ေျပတယ္။ ပဲြၾကိဳက္ခင္ကို ေခၚသြားသင့္တဲ့ေနရာပါ။ ေငြရွင္းတဲ့အခါ ပိုက္ဆံမွာ သံုညဘယ္ႏွစ္လုံးပါတယ္ ဆိုတာနည္းနည္းသတိထားရမယ္။ မၾကာခဏမွားတတ္တယ္။ ရန္ကုန္ ပါရမီလမ္းမွာ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ Big C Supermarket ဟာ Hanoi မွာသိပ္အလုပ္ျဖစ္ေနတယ္။

  အလုပ္အေျခေန ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္

  သူတို႕ အလုပ္ခ်ိန္က
  8:00 - 5:00 pm ( အစိုးရ ရုံးခ်ိန္က 4:30pm အထိသာ)
  11:30 - 2:00 pm (ေန႕လည္စာ နားခ်ိန္ )
  ကိုရီးရားေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ရဲ့အေျပာရ ဗ လုပ္သားေတဟာ ပ်င္းတယ္တဲ့။ သူခန္႕ထားတဲ့ Fresh Graduate Auto CAD drafter တစ္ေယာက္ဟာ ဘာမွခိုင္းလို႕မရေသးေပမယ့္ USD 200 အနည္းဆုံးေပးရတယ္တဲ့။ ဒီထက္နည္းျပီးေပးမယ္ ဆိုရင္ အလုပ္လာေလွ်ာက္တဲ့သူေတာင္ မရွိပါတဲ့။ အမ်ားစုက တစ္ပတ္ ၅ရက္ဆင္းျဖစ္ျပီး တခ်ိဳ႕က စေန ေန႕ဝက္ပါတဲ့။ OT ခိုင္းလို႕မရ။ ခဏခဏ ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်ိန္လုပ္ျပီး တစ္ခါထြက္ ၃-၄ေယာက္ဆိုဘဲ။ လူငယ္အမ်ားစုက သုံးႏိုင္တာျမင္ရတယ္။ အိမ္ျခံေျမေစ်းက ကိုရီးယား ဆိုးရ္ျမိဳ႕ထက္ ေစ်းၾကီးတယ္တဲ့။

  လံုျခံဳေရး
  ညေရး ညတာသြားလာရတာ အဆင္ေျပပါတယ္။ ထိုင္း ၊ မေလးရွားထက္ လံုျခံဳတယ္။ ျပသနာ မရွိႏိုင္ပါ။

  အျပဳမူ
  ထံုးစံအတိုင္း မ ေတြက က်ားေတြ ထက္ဆက္ဆံေရး ေျပပ်က္တယ္။ က်ားအမ်ားစု စကားေျပာတာ ျမန္မာနားနဲ႕ အဆင္မေျပပါ။ အေတြ႔ၾကံဳအရ ေျပာမယ္ " ျပတိုက္ပိတ္ခ်ိန္ဟာ ေရးထားတဲ့ စာအရ ညေန ၅နာရီျဖစ္တယ္ သို႕ ေသာ္ ၄နာရီစြန္းစြန္းဆိုရင္ဘဲ လူကိုေခၚပီး ကြ်ဲေမာင္းသလို ေမာင္းထုတ္ေတာ့တယ္။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ က်ား ေတြဟာ စကားေျပာတဲ့အခါ ျပဳံးတာမေတြ႔ ၊ မာဆတ္ဆတ္နဲ႕ အေၾကာင္းမသိရင္ ႐ိုက္ခ်င္စရာ။ က်ားအမ်ားစုက ေဆးလိပ္သိပ္ၾကိဳက္တယ္။ ဟိုတယ္ ၊ စားေသာက္ဆိုင္ ၊ ေလဆိပ္ ၊ ျပတိုက္ လူအမ်ားနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့ေနရာ အပါဝင္ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ေဆးလိပ္ေသာက္တယ္။ ဒီမွာလည္း ကိုးရီးယားယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္းမိုးမႈၾကီးတယ္။ ကိုးရီးယားလုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္းမ်ားတယ္။ မ အမ်ားစုက ကိုးရီးယားမေလးေတြလိုဘဲ ဆံပင္၊ ဝတ္စားတယ္။ အသားျဖဴပီး ရာသီဥတုေအးေတာ့သူတို႕အတြက္အဆင္ေျပတယ္ဗ်။ က်ား/မ အမ်ာစုက ဆိုင္ကယ္စီးတယ္။ စလုံးမွာေတြ႔ရတဲ့ world brand အမ်ားစုဒီမွာရွိတယ္။ မထင္မွတ္ဘဲ BMW, Ford ကားေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႔ ပါတယ္။


  ခု ဗ မွာဘဲရွိေနေသးတယ္။ တိုးေအးဂ်င့္ ႏွင့္သြားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တစ္ေယာက္တည္းေလွ်ာက္သြားတာမ်ိဳးဆိုေတာ့ ေနရာစံု လူစံုေတြ႕တယ္။ ေနာက္မွဘဲ ေအးေဆးေရးမယ္။
  နက္ဖန္ ၁၅-၀၁-၂၀၁၀ နာမည္ေက်ာ္ Halong Bay သြားမယ္။ ကင္မရာၾကိဳးမပါလို႕ ပံုေတြမတင္ႏိုင္ပါ။ ကီးဘုတ္လက္ကြက္က ဗ လက္ကြက္တက္တက္လာလို႕ စာ႐ိုက္ရတာအဆင္မေျပပါ။ ေနာက္မွ ပံုေတြတင္ပီးအေသခ်ာေရးပါ့မယ္။ ခုေရးထားတာေတြထဲက ပိုတာ လိုတာျဖည့္ႏိုင္တယ္။

  Uploaded with ImageShack.us

  VND 39000 lunch
  Uploaded with ImageShack.us

  Hanoi Museum
  Uploaded with ImageShack.us

  On the way to downtown from Airport  Uploaded with ImageShack.us

  Big C Supermarket in Hanoi


  ဖုန္းနဲ႕႐ိုက္ထားတဲ့ ပံုတခ်ိဳ႕ တင္လိုက္တယ္။
  Last edited by mrlynn; 01-17-2011 at 01:57 PM. Reason: not VND 3900, it's 39000 VND
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 18 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #18
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  Hanoi Museum ဟာ ဗီယက္နမ္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနနဲ႕ သမိုင္းေလ့လာလိုသူtေတအတြက္ အင္မတန္ တန္ဖိုးၾကီးတဲ့ေနရာပါ။ ကိုယ္ေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္ဟာ ျပတိုက္ေဆာက္ျပီးစအခ်ိန္ျဖစ္ျပီး ဗိယက္နမ္ ႏွစ္ ၁၀၀၀ အထိန္းမွတ္ပဲြ ျဖစ္တာရယ္ေၾကာင့္ ဝင္ေၾကးမေပးရပါ။ ေက်ာက္ေခတ္ ၊ BC 300 ေလာက္ကေန ၂၀ ရာစုထိ ေရွးပစ္စည္းေတြ ျပတိုက္ထဲမွာျပထားပါတယ္။ မီးဖုတ္ေျမထယ္ ၊ ေၾကး၊ သတၱဳ၊ စဥ့္ထည္ ၊ပန္းခ်ီ စတဲ့ေရွးပစ္စည္းေတြအပါဝင္ ရွားပါးဓာတ္ပံုtေတြပါျပထားတယ္။ ဗိယက္နမ္ ႏွစ္ ၁၀၀၀ အထိန္းမွတ္ ဆိုျပီး အဖဲြ႕စည္းတစ္ခုက ရက္ပိုင္းဘဲလာျပတဲ့ ေရွးပစ္စည္းေတြအထဲမွာ ေဒၚလာသန္းခ်ီတန္တဲ့ 2-3AD လက္ရာေတြကိုၾကည့္ခြင့္ရတယ္။ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခြင့္လုံးဝမေပးပါ။ စာကပ္ထားတယ္၊ ပံုျပထားတယ္။ မေနႏိုင္လို႕ ခိုး႐ိုက္ရတယ္။ လံုျခံဳေရး ကင္မရာေတြကေနေတြ႕သြားတယ္ထင္တာဘဲ လံုျခံဳေရးတစ္ေယာက္က ေသာက္လက္စေဆးလိပ္ကိုင္ရက္နဲ႕ လာတားတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဆိုပီးဆက္ျပီး ခိုး႐ိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ လက္ေလွ်ာ့ သြားလားမသိ လာမေျပာေတာ့ပါ။ ဒီလိုနဲ႕ သိပ္တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပံုတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရလိုက္ပါတယ္။
  ျပတိုက္ ဖြင့္ခ်ိန္

  ျပတိုက္ ဖြင့္ခ်ိန္  ျပတိုက္
  ျပတိုက္


  2-3 AD ေဒါင္ေဆာင္း ( Dong Song ) ဖားစည္။ ျမန္မာျပည္က ကရင္ဖားစည္ကိုအမွတ္ရေစပါတယ္။ ကရင္ဖားစည္နဲ႕ ျပဳလုပ္ပံုနည္းပညာတူျပီး ဒီဇိုင္းနည္းနည္းဘဲကဲြတယ္။

  ဖုန္းနဲ႕႐ိုက္ထာတဲ့ ပံုtေတြဘဲတင္လိုက္ပါတယ္။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 17 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #19
  Noble Contributor Senior Cupid is wondering . . .   Perigee is on a distinguished road Perigee's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  803
  Thanks
  172,919
  Thanked 22,603 Times in 844 Posts

  Smile

  Quote Originally Posted by mrlynn View Post
  အသားတစ္မ်ိဳး + ဟင္းရႊက္ျပဳတ္ + ဆလတ္သုပ္ + ဟင္းရည္ + ထမင္း ပါတဲ့တစ္ပဲြကို ဆိုေပၚ မူတည္ပီး 3900-4500 VND ေပးရတယ္။  Uploaded with ImageShack.us

  VND 3900 lunch
  tpfudk VND 3900 vm; 39,000 vm;As
  wu,f 3900 qdk&ifodyfwefwmyJ
  olwkdYrSm Big-C tjyif Coop-mart awG&Sdao;w,fav ( Corporate Market vkdYawmhxifwmyJ )
  jzKef;tm;uawmh jrefrmxuftrsm;BuD;omoGm;ygNyD
  b,fae&mu qdkifawGMunfYvdkufMunfYvdkufvlawGjynfYaewmygyJ ( tokH;taqmif t0wftpm;qdkif? pm;aomufqdkif bD,mqdkif aumfzDqdkif pojzifh . . )

  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 19. #20
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Perigee View Post
  tpfudk VND 3900 vm; 39,000 vm;As
  wu,f 3900 qdk&ifodyfwefwmyJ
  olwkdYrSm Big-C tjyif Coop-mart awG&Sdao;w,fav ( Corporate Market vkdYawmhxifwmyJ )
  jzKef;tm;uawmh jrefrmxuftrsm;BuD;omoGm;ygNyD
  b,fae&mu qdkifawGMunfYvdkufMunfYvdkufvlawGjynfYaewmygyJ ( tokH;taqmif t0wftpm;qdkif? pm;aomufqdkif bD,mqdkif aumfzDqdkif pojzifh . . )

  39000 AD,uferfa'gif cifAs? pm&dkufwmrSm;oGm;w,f [D;/ 3900 AD,uferfa'gif qdk&if ojum;vkH; 4 vkH;bJ&r,fAsdkh/ vrf;ab;qdkifawGrSm aps;0,fvdkh 1000-2000 trf;p&mr&SdwJhtcg a'gif1000 twGuf ojum;vkH;wpfvkH;ay;w,f/
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 20. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts