+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 1 of 2
1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: [mm]b*Fvm;a'h&SfwyfrawmftaMumif; odaumif;p&m[/mm]

 1. #1
  VIMC Busy   botchan is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  In The Heart Of Better Half
  Posts
  5,598
  Thanks
  73,790
  Thanked 154,261 Times in 5,665 Posts

  Lightbulb b*Fvm;a'h&SfwyfrawmftaMumif; odaumif;p&m


  [kdbufu xkdif;wyfrawmftaMumif; odaumif;p&mthread ukd tm;ay;olrsm;&Sdaewm&,f? NyD;awmha,mufsm;av;awGqkdwm ppfvufeufawGudk pdwf0ifpm;Muwmcsnf;yJqkdwm awGU&vkdU 'D thread ukdvnf; A[kokwtvkdUiSm zGifhvkdufygw,f/

  zwf&Iolrsm;? 0ifa&mufaqG;aEG;ar;jref;olrsm; tm;vHk;udk aus;Zl;wifygw,fcifAsm;/

  ------------------------------

  2008 ckESpf ESpfv,fykdif; aEG&moDrSm &k&Sm;EkdifiH pdefUyDwmpbwfNrdKUv,fvrf;ray: u awGUvkduf&wJh "gwfyHkrsm;jzpfygonf/

  b*Fvm;a'h&SfavwyftwGuf &k&Sm;EkdifiHrS 0,f,lxm;aom MI-8/MI-17 &[wf,mOfrsm; ykdUaqmifay;&eftwGuf trailers rsm;jzifh qGJ,lvmyHkjzpfygw,f/  -----------------------------------------
  All Credits go to Original Uploaders & Photographers
  Reply With Quote   


 2. #2
  VIMC Busy   botchan is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  In The Heart Of Better Half
  Posts
  5,598
  Thanks
  73,790
  Thanked 154,261 Times in 5,665 Posts

  Default


  2008 ESpfqef;ydkif;u b*Fvm;a'h&Sfa&wyfrS oabFmzsuf missile prf;oyf ypfcwf cJhpOfu jzpfygw,f/

  uDvkdrDwm 180 a0;uGmaom trSwfom;jyKxm;onfhypfrSwf C802A tm; BNS Osman (Chinese Jianghu Class FFG) oabFmay:rS oabFmzsufmissile tm; ypfcwfprf;oyfcJhygonf/

  prf;oyfrIatmifjrifaMumif; b*Fvm;a'h&Sfwyfrawmfu olUwebsite rSwqifhajymMum;oGm;aMumif; od&ygw,f/

  Target C802A


  BNS Osman oabFmay:rS missile ypfcwfpOf


  Target ay:wGif ypfcwfprf;oyfrItm; wm0ef&Sdolrsm; ppfaq;aeMupOf


  ----------------------------------
  Credits to http://www.bdmilitary.com
  Reply With Quote   


 3. #3
  Godly Cupid One for All, All for One   chitpa is on a distinguished road chitpa's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  The world
  Posts
  2,414
  Thanks
  24,833
  Thanked 64,851 Times in 2,371 Posts

  Default

  udkabmha&

  r&Sif;vdk. ar;yg&ap/ tJh'D missile u w&kwfvkyfyJ r[kwfvm;/ olwdk. w&kwfu 0,fwJh yp
  nf;udk prf;oyfw,fqdkwm xuf olwdk. wyf&J. pGrf;&nfudk prf;oyfw,fvdk. xifwmyJ/ rSefrvm; rod/ usaemfvJ rtm;vdk. olwdk.qdk'foGm;rMunfhawmhyJ udkabmh ajymwmav; ay:rSmyJ aqG;aEG;Munfhwmyg... aus;Zl;wifygw,f tckvdk pdwf0ifpm;p&m o&uf wpfck xyfzGifhay;wm/ csdefcGifvQm rwdrf;r,drf; tdrfeD;csif;EdkifiHawG taMumif; ydkodxm;oifhygw,f/  Reply With Quote   


 4. #4
  VIMC Busy   botchan is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  In The Heart Of Better Half
  Posts
  5,598
  Thanks
  73,790
  Thanked 154,261 Times in 5,665 Posts

  Default

  b*Fvm;a'h&SfMunf;wyf

  wyfom;opf usrf;usdefqkdyGJjzpfygonf/


  wyfom;opf avhusifha&;oifwef;trsdK;rsdK;rS yHkrsm;jzpfygonf/

  Gallery LINK

  ----------------------------------------
  Credit to http://www.bdmilitary.com
  Reply With Quote   


 5. #5
  VIMC Busy   botchan is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  In The Heart Of Better Half
  Posts
  5,598
  Thanks
  73,790
  Thanked 154,261 Times in 5,665 Posts

  Default  15 Nov 2007 aeUwGif qD'g Sidr qkdif;uvkef;rkefwkdif; b*Fvm;a'h&SfEkdifiHokdU jzwfausmfwkdufcwfcJhygonf/ 3400OD;aoqHk;cJhum axmifaygif;rsm;pGmaysmufqHk;cJhygonf/ vl 280000 rSm tumuG,frJhaexkdifcJh&ygonf/ tckyHkrSm 1&uf 'DZifbm 2007 ckESpfu yHkjzpfygonf/ EkdifiHawmifykdif; bkd*D Bogi aus;&Gm wGif u,fq,fa&;aqmif&Gufaeaom b*Fvm;a'h&SfppfonfwpfOD; &Gma&uef a&oefUpifpuf wGJvsufyg&Sdaom a&pkyfpufrsm; wyfqif&efjyifqifaeyHkjzpfygonf/  tckyHkrSm Shoronkhola rS a&wyf&[wf,mOfwyfzGJUrS CH-53E Sea Stallion &[wf,mOfwpfpD;ay:rS u,fq,fa&;ypnf;rsm;udk Munf;wyfppfom; (yHkb,fbufrSppfom;)wpfOD;ESifh a&wyfom;wpfOD; o,fcsaeyHkjzpfygonf/

  --------------------------------------------------------
  All Credits go to Original Uploaders & Photographers
  Reply With Quote   


 6. #6
  VIMC Busy   botchan is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  In The Heart Of Better Half
  Posts
  5,598
  Thanks
  73,790
  Thanked 154,261 Times in 5,665 Posts

  Default


  1990jynfhESpftapmydkif;rsm;wGif b*Fvm;a'h&SfMunf;
  HJ-73 ATGM (wifhzsufyJhxdef;'kH;usnf? Anti-Tank Guided Missile) rsm; toHk;jyKcJhygonf/


  tqkdyg yJhxdef;'Hk;usnfrsm;tm; 2000jynfhESpfaemufydkif;wGif ygup
  wefvkyf HJ-8 Baktar Shikan ATGM rsm;jzifh tpm;xkd;cJhygonf/


  'Hk;usnfwyfzGUJoifwef;wpfckwGif awGU&yHk


  ------------------------------------------------------------------
  Credit to http://www.bdmilitary.com
  Reply With Quote   


 7. #7
  VIMC Busy   botchan is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  In The Heart Of Better Half
  Posts
  5,598
  Thanks
  73,790
  Thanked 154,261 Times in 5,665 Posts

  Default


  DW2000H Class Frigate


  b*Fvm;a'h&fSa&wyfwGif awmifukd;&D;,m;EkdifiH a'0l;aumfykda&;&Sif;rSxkwfvkyfaom DW2000H Class Frigate ppfabFmrsm;toHk;jyKvsuf&Sdygonf/

  tqkdygDW2000H Class oabFmrsm;rSm bufpHkwkdufckdufa&;oHk;oabFmrsm;jzpfMuNyD; avaMumif;wefjyefwkdufckdufa&;? a&aMumif;wkdufckdufa&;? a&ikyfoabFmwkdufckdufa&;oHk; oabFmrsm;jzpfygonf/ vuf&Sd awmifukd;&D;,m;a&wyfwGif toHk;jyKvsuf&Sdaeaom Ulsan Class oabFmrsm;udk tajccHNyD; wnfaqmufxm;jcif;jzpfygonf/

  oabFmwGif TACTICOS Combat System ygaom Thales Command and Control Suite wyfqifxm;ygonf/ DA-08 pepfoHk; a&'g? a&rsufESmjyifaxmufvSrf;a&; uif;axmufa&'g? Mirador Electro-optical Tracking System vQyfppftvif;axmufvSrf;a&; uif;axmufpepfrsm; yg0ifygonf/ LIROD Mk2 Autonomus Weapons Control System rsm;vnf; wyfqifxm;ygonf/
  LIROD Mk2 Lightweight radar/optronic director

  LIROD Mk2 is Thales' lightweight naval fire control tracking system

  LIROD Mk2 can operate either as a main sensor in an autonomous weapon control system or as secondary sensor, integrated in a combat system configuration.

  It is particular suitable for short range all-weather operation where high accuracy is required combined with low-level capability, low susceptibility yo jamming and the possibility of passive operation. Thanks to its low weight, LIROD Mk2 is ideal for fire control on small ships.

  The accurate target tracking of LIROS Mk2 can be ued for air surface weapon control.


  Main features
  • High accuracy even at low levels, effected by a very narrow vertical beam of the radar, as well as by optronic tracking.
  • Insusceptibility to clutter, due to pulse doppler tracking, combined with Fast Fourier Transformation (FFT) data processing and variation of RF frequency.
  • Resistance to jamming and other interference, realized through:
   • sophisticated ECCM facilities,
   • use of optronics as an alternative to radar.  DW2000H FRIGATE TECHNICAL SPECIFICATIONS
  • Origin
  • South Korea

  • Type
  • Guided Missile Frigate

  • Displacement (Standard)
  • 2,170 tons

  • Displacement (Fully Loaded)
  • 2,370 tons
  • Length 103.7 m
  • Beam 12.5 m
  • Draught 3.8 m
  • Main Machinery
  • CODAD: 4 SEMT-Pielstick 12V PA6V280 STC diesels; 22,501 hp (16.78 MW) sustained; 2 x shafts
  • Speed 25 kt
  • Range 4,000 n miles at 18 kt
  • Complement
  • 186 (16 officers)
  • Missiles 4 x Otomat Mk. II Block IV
  • Guns 1 x Otobreda 76 mm/62 Super Rapid; 4 x Otobreda 40 mm/70 (2 twin) compact
  • Torpedoes
  • 6 x 324 mm B-515 (2 triple) tubes; Whitehead A244S
  • Depth Charges
  • 2 x BMB 2 projectors, 2 x Racks
  • Decoys 2 x Super Barricade launchers
  • ESM Racal Cutlass 242; intercept
  • ECM Racal Scorpion; jammer
  • Combat Data Systems
  • Thales TACTICOS
  • Weapons Control
  • Signaal Mirador optronic director
  • Radar System (Air Search)
  • Signaal DA08; F-band
  • Surface Search
  • Thales Variant; G-band
  • Fire Control
  • Signaal Lirod Mk 2; K-band
  • Navigation 2 KH-1007; I-band
  • Sonar Systems
  • STN Atlas ASO 90; hull-mounted; active search; medium frequency
  • Aircraft 1 x Hanger, 1 x Z-9C/D ASW helicopter
  -------------------------------------------------------------
  Credit to www.bdmilitary.com
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #8
  VIMC Busy   botchan is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  In The Heart Of Better Half
  Posts
  5,598
  Thanks
  73,790
  Thanked 154,261 Times in 5,665 Posts

  Default

  b*Fvm;a'h&SfavwyfrS wyfom;rsm; ygupwef? w&kwfEkdifiHESifh jrefrmEkdifiH&Sd obm0ab;tE&m,fusa&muf&m a'orsm;odkU ta&;ay:u,fq,fa&;ypnf;rsm; ay;ydkU&ef b*Fvm;a'h&SfavwyfrS C-130 ukefwifav,mOfBuD;ay:odkU u,fq,fa&;ypnf;rsm; wifaqmifaepOfjzpfygonf/

  jrefrmEkdifiHem*pfqkdifuvkef;rkefwkdif;'ku
  onfrsm;twGuf ta&;ay: u,fq,fa&;ypnf;rsm; ay;ydkUulnDay;ygaom b*Fvm;a'h&Sfwyfrawmftm; aus;Zl;wifygw,f/


  ------------------------------------------------------
  Credit to www.bdmilitary.com
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 24 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #9
  Wannabe Cupid ASEAN Biggest Army   MMDW is on a distinguished road MMDW's Avatar
  Join Date
  Nov 2010
  Posts
  73
  Thanks
  17
  Thanked 974 Times in 73 Posts

  Default

  Attachment 5304Attachment 5305Attachment 5306
  ဘဂၤလားေဒ့္္ အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္..။အေတာ္အဆင့္ျမင့္ပါတယ္ ..(ပံုေတြက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ပို႔ေပးတာပါ)
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #10
  Wannabe Cupid ASEAN Biggest Army   MMDW is on a distinguished road MMDW's Avatar
  Join Date
  Nov 2010
  Posts
  73
  Thanks
  17
  Thanked 974 Times in 73 Posts

  Default

  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း အသံုးျပဳတယ္လို႔ၾကားရပါတယ္..။စမ္းသပ္မႈလုပ္တ့ဲ မွတ္တမ္းေခြကို ၾကည့္ဘူးပါတယ္..။သိပ္အေကာင္းႀကီးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ..။
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts