Essays

  by Published on 04-01-2010 01:58 AM  Number of Views: 2144 
  Categories:
  1. Essays
  Article Preview

  Time will tell vlwpfa,muf&JU functional organization u qef;us,fvSygw,f/ t&m&mudk wpfckckeJY EIdif;,SOfNyD;awmhum tqHk;rawmh udk,fvdk&mbufqGJ,lNyD; udk,fhudk,fudk rSefw,f xifwwfMuwm trsm;pkvdkY qdkEdkifr,f/ i,fpOftcg t&m&mudk wef;ndcsifwwfwm obm0yg/ olrSefwmeJY udk,frSefwm teD;pyfqHk;jzpfatmifvkyfcsifw,f/ eH&Hudk acgif;eJYwdkufcsifwJhpdwfawGvnf; wcgw&H &SdcJh/ ...
  by Published on 04-01-2010 01:55 AM  Number of Views: 2795 
  Categories:
  1. Essays
  2. Just For Smile
  Article Preview

  wGrfwGrfeJU bGefbGef bGefbGef wkdY ukd,fra&mufzl;wJY ae&mudk um;armif;oGm;wJYtcg TomTom vkdY ac:wJY eufAD*dwfwm av; okH;&if tcsdefukef oufomovkd oGm;& vm& tqifajyw,fav/ TomTom u vrf;rSm;oGm;wJYtcg vrf;vGJoGm;wJYtcgrsdK;rSm vrf;rSm;?vGJ aeNyDvkdY rajymbl;/ 'gayr,fY olYrsufESmay:rSm jyw,f/ tJYvkdyJ rSm;oGm;wJY vrf;udkvJ (a&SYrSm vrf;u Dead End r[kwfae&if) jyefvSnfhrarmif;ckdif;bl; r[kwfvm;/ olYbmom ol vrf;rSefay: jyefa&mufatmif vrf;nTefay;oGm;w,f/ bmoHrS rxGufbl;/ ...
  by Published on 04-01-2010 01:41 AM  Number of Views: 1780 
  Categories:
  1. Essays
  Article Preview

  uRefr&JU tufaq; uRefr&JYoli,fcsif;u uRefrukd 0gEk&JU ]tufaq;q,fYokH;yk'f} pmtkyfvmay;NyD; ajymoGm;w,f/ eif 'DpmtkyfzwfNyD;&if tufaq; a&;csifpdwf aygufvdrfYr,f wJY/ uRefrupdwfxJuaeajymrdw,f/ raygufEkdifygbl;/ igu tufaq;awGudk odyfrBudKufbl;[ vkdY/ pmtkyfudkzwfrdNyD;rS wufwufpifatmif vGJaerSef;od&w,f/ uRefr olr&JU pmtkyfudkzwfNyD; tufaq;a&;csifpdwfawG wzGm;zGm;aygufvmw,f/ 'gayr,fY bma&;&rvJ/ pmtkyf&JU yxrqkH; pmrsufESmrSm tndKa&mif wa,muav; qkdwJY taMumif; zwf&awmY .... wD;csifpdwf wpfckwnf;ESifY0,fxm;NyD; rwD;Nzpfaom rwD;wwfaom uRefr&JU tjzLa&mif*pfwmav; taMumif;udk owd&oGm;w,f/ 'DtaMumif;udk a&;&rvm;/ ...
  Page 18 of 18
  FirstFirst ... 8 16 17 18