BonBon

  by Published on 05-17-2010 06:53 PM  Number of Views: 1667 
  Categories:
  1. Poems
  2. Just For Smile
  Article Preview

  tkH; .. / ajAmif; .... / zkef; .. / cGrf; .... / cvGrf; .... .... cvGrf; .. / ............ ...
  by Published on 04-01-2010 01:55 AM  Number of Views: 2352 
  Categories:
  1. Essays
  2. Just For Smile
  Article Preview

  wGrfwGrfeJU bGefbGef bGefbGef wkdY ukd,fra&mufzl;wJY ae&mudk um;armif;oGm;wJYtcg TomTom vkdY ac:wJY eufAD*dwfwm av; okH;&if tcsdefukef oufomovkd oGm;& vm& tqifajyw,fav/ TomTom u vrf;rSm;oGm;wJYtcg vrf;vGJoGm;wJYtcgrsdK;rSm vrf;rSm;?vGJ aeNyDvkdY rajymbl;/ 'gayr,fY olYrsufESmay:rSm jyw,f/ tJYvkdyJ rSm;oGm;wJY vrf;udkvJ (a&SYrSm vrf;u Dead End r[kwfae&if) jyefvSnfhrarmif;ckdif;bl; r[kwfvm;/ olYbmom ol vrf;rSefay: jyefa&mufatmif vrf;nTefay;oGm;w,f/ bmoHrS rxGufbl;/ ...
  by Published on 04-01-2010 01:41 AM  Number of Views: 1334 
  Categories:
  1. Essays
  Article Preview

  uRefr&JU tufaq; uRefr&JYoli,fcsif;u uRefrukd 0gEk&JU ]tufaq;q,fYokH;yk'f} pmtkyfvmay;NyD; ajymoGm;w,f/ eif 'DpmtkyfzwfNyD;&if tufaq; a&;csifpdwf aygufvdrfYr,f wJY/ uRefrupdwfxJuaeajymrdw,f/ raygufEkdifygbl;/ igu tufaq;awGudk odyfrBudKufbl;[ vkdY/ pmtkyfudkzwfrdNyD;rS wufwufpifatmif vGJaerSef;od&w,f/ uRefr olr&JU pmtkyfudkzwfNyD; tufaq;a&;csifpdwfawG wzGm;zGm;aygufvmw,f/ 'gayr,fY bma&;&rvJ/ pmtkyf&JU yxrqkH; pmrsufESmrSm tndKa&mif wa,muav; qkdwJY taMumif; zwf&awmY .... wD;csifpdwf wpfckwnf;ESifY0,fxm;NyD; rwD;Nzpfaom rwD;wwfaom uRefr&JU tjzLa&mif*pfwmav; taMumif;udk owd&oGm;w,f/ 'DtaMumif;udk a&;&rvm;/ ...

  Gift 

  by Published on 04-01-2010 01:37 AM  Number of Views: 1097 
  Categories:
  1. Poems
  Article Preview

  vufaqmif pdwf"mwfawGusaeowJhvm;uG,f .../ a&mY ... 'DrSm ... rkd;ukwfpuf0kdif;ukd tkyfrd½kHavmuf aea&mifjcnf aEG;zszs&,f ... aumif;uifjym eJY vdkufzufr,fh wdrfav; vufESpfqkyf okH;qkyfavmuf&,f ... avnSif;av; wpfokwf ESpfokwf&,f ... tcsdK;ususav;aygif;NyD; naecif;vSvSav; vkyfay;xm;w,f/ ...