frodofidi

  by Published on 11-02-2010 01:17 AM  Number of Views: 1320 
  Categories:
  1. To Let You Know
  2. Forums
  Article Preview

  jrefrmusL;ypfrdom;pk r[m bHkuxdef 31-10-2010
  bkHuxdef&J hjrifuGif;wpfcsdK hyg/ 30.10.2010 naeydkif;rSm 'Dvdkya'omyifoD;wJhvlawGuoD; ...
  by Published on 07-16-2010 05:46 PM  Number of Views: 2902 
  Categories:
  1. Just For Smile
  2. Opps
  Article Preview

  vlNydKBuD;ESifh emembm0 ylavmiftkdufpyfvSaom puFmyl nwpfn0,f tcsdefum;oef;acgif 12em&DcefU/ wpftdrfvkH; tdyfarmusaeMujyD jzpfaomfvnf; vljydKMuD;wpfa,muf rtdyfao;/ &efukefu vlMuHKrSmvkdufaom jrefrmpmwrf;xkd; w&kwfokdif;um;u qGJaqmiftm; t&rf;aumif;aeonf/ vljydKBuD;u &kyf&SifMunfhvSsif {nfhcef;u wDADrSmrMunfh/ olYtcef;xJrSm uGefysLwmjzifh Munhfavh&Sdonf/ 'grSwpfcgwpfav olMunhfcsifwmav;awGvJ privacy &Sd&SdMunfhEdkifonfudk;/ ...
  by Published on 05-26-2010 12:27 PM  Number of Views: 2110 
  Categories:
  1. Essays
  2. Just For Smile
  Article Preview

  &kH;rSm abmhpfeJ huwpf'ku©Asm oltkdifzkef;pudkifuwnf;u wpfckckqdk tkdifzkef;eJ ha&mokH;vkdY &rvm; qdkwmutjrJar;w,f/ &kH;u oversea report vkyfw,fqdk wjcm;vlawGu Excel eJY olu tkdifzkef;eJY vkyfcsifowJh Account u wpfa,mufwpfrsdK;pDtwGuf format ajymif;NyD;vkyfay; raeEdkifbl;qdkrS NidrfoGm;w,f/ &kH;uokH;wJh productivity software udkqdkvJ tkdifzkef;xJuae remote eJY vSrf;okH;csifowJh aemufNyD;&Sdao; company website udk tkdifzkef;xJuae wef;0ifvdkY &wJh shortcut a&;ygvm;wJh ukd,fvJckrSyJ iphone developer vkdif;ajymif;&rvdkjzpfaew,f/ ...