Vicious Circle


  rqHk;wJh oDcsif;..
  qif;&JrJGawrIEIef;xm; jrifhrm;aeao;wJh EdkifiH..? zGHYNzdK;wdk;wufrI tenf;qHk; EdkifiHwawGxJ yg0ifaeao;ovm; qdko[mudkawmif udk,fhbmomudk,f jyefNyD; raphikEdkifwJh EdkifiH..? Nidrf;csrf;a&; qdko[mudk ololudk,fudk,f vlwdkif; vlwdkif; jynfhjynfh00 cHpm;cGifh&MuzdkY i,foHygatmif tBuD;tus,f atmf[pf&if; tcsif;csif; owfjzwfaeMuwJh EdkifiH..? vlrsKd;aygif;rsm;pGm wnf&Sd..? bmompum;aygif;rsm;pGm ajymMum;..? ,Ofaus;rI "avhxHk;pHrsm;pGmeJY EdkifiH..?
  vlYtcGifhta&;eJY ywfoufvm&ifvnf; ar;cGef;aygif;rsm;pGmudk ajzqdkzdkY usef&Sdao;wJh EdkifiH..? [dkpyfpyf 'Dpyfpyf wnf&SdaewJh obm0 o,HZmwuav;wawG&JY jzm;a,mif;rIaMumifh vlajymrsm;wJh o,HZmwusdefpm qdko[mudk jyefNyD; pdk;xdwfae&wJh EdkifiH..? temw&wawGudk aq;NrD;wdkeJYawmif xda&mufatmif ukorI ray;pGrf;EdkifwJh EdkifiH..? igwaumwawG rif;rlo[m rsm;aeordkY ESpfa,muf &Sd&ifawmif oHk;zJGY uJGw,f vdkY tajymcH&wJh EdkifiH..? tjrif vS&Hk tjywawGudkcsnf; vlBudKufrsm;atmif vkyf vkyfjyae&o[meJY a&iwf0rf;us jzpfae&wJh EdkifiH..? tmPmxlaxmifa&;twGuf wpfa,mufeJY wpfa,muf tykyfcsaeMuwJh EdkifiH..? bJG&wawG rsm;oavmuf ynmrwwfwJh EdkifiH..? 'kuonfwawG rsm;oavmuf bDvD,rfemBuD;wawG &SdwJh EdkifiH..? Oya'jyKtrwfwawGu Oya' csKd;azmufolwawGeJY ywfoufwwfMuNyD; w&m;pD&ifolwawGuvnf; w&m;rJhcsif rJhMu..? acwfrrSDawmhwJh Oya'wawGeJY yOvufqefqef vkyfjyaewJh tkyfcsKyfa&;ydkif;uvnf; w&m;Oya'pdk;rdk;a&; qdko[meJYcsnf; qE jyefNyD; txkwfazmfcHcsif cHaeMu&wJh EdkifiH..? usm;vnf; aMumuf& &SifBuD;vnf; aMumuf&wJh EdkifiH..? rqefYrNyJ oD0&DwawGudk xrf;ydk;ae&ordkY cg;udkif;aeolwawG rsm;aeMu&wJh EdkifiH..? pum;ajymcsifolwawGcsnf; tNydKif;t&dkif; oD;yGifhaeordkY em;av;ae&wJh EdkifiH..? ocGyfyifu rD;wusDusDwawGaMumifh rD;owform;wawGcsnf; tvkyfrsm;ae&wJh EdkifiH..? oGif;ukefwawGxJ EdkifiH&yfjcm;jzpf pum;vHk;wawGudkyg taumufcGefuif;vGwfcGifh ay;ae&wJh EdkifiH..? t&nfr& tzwfr&wawGudk a&;BuD;cGifus,f vkyf vkyfjyaewwfwJh EdkifiH..? vnfyif;zufNyD; vufoD;ykef; xdk;aeMuwJh EdkifiH..? vrf;ab;u pkwfwD;pkwfjywf vdiftvkyforwawGvdk aygaygyJyJ aps;eJY twif;uma&m vufodyfxdk; xdk;a&mif;aeo[mawmif rk'def; tusifhcHae&wJh EdkifiH..? bk&m;ocifeJY a0;aeao;wJh EdkifiH..? tajrSmifr,m;avmufyJ oabm txm;cH&wJh EdkifiH..? romp&dwf r&SdordkY udk,fhbmomudk,fawmif owf rao&JwJh EdkifiH..? xDvSnf;wawGay: tem*wfwawG wifa&mif;aewJh EdkifiH... ...

  (tJhovdk EdkifiHu EdkifiHom; qdkNyD; yufyufpufpuf *kPf,laeo[m..? tJhoaumif EdkifiHrJhaumifrS r[kwfbJ../)

  photo:
  Soe Zeya Tun/Reuters