Human, Pets and Kindness

  acG;awG vlawGeJY eD;eD;uyfuyf aexdkifBuwJY tavYtxu b,facwf uwnf;u pcJYovJ rodbl;? NzpfedKifwm uawmY [dk; vlY,Ofaus;rSK &,fvdkY rxGef;um; ao;wJY a&GYaNymif; trJvdkufNyD; touf&Sif cJYBuwJY acwfawG uwnf;u vlawG[m rdrd teD;tem;rSm acG;awG arG;NyD; trJ vdkuf&mrSm toHk;cswJY tavYtx &SdcJY Buw,f xif&JY/

  Pet vdkYac:wJY tdrfarG;wd&pämefawGxJrSm acG;eJYaBumifu txif&Sm;qHk;yJ/

  usaemfu wd&p
  ämefrSeforQudk bm&,frSef;rod NriforQcspfwJYaumifrdkYvm;rod acG;a&m aBumifa&mudk cspfwmyJ? 'gayrJY acG;eJYaBumif b,f[mudkydkcspfovJqdk acG;udkydkcspfw,fvdkY aNymrdr,f xifw,f/ aBumifudkcspfwmu olwdkY&JY cspfp&maumif;wJY 0ifY0ifYBuGm;BuGm;&SdwJY [efav;udk usaemfoabmuswm? acG;awGudkawmY 'DaumifawG&JY rsuf0ef;awGudkBunfYNyD; usaemf aBuGudkaBuGrdwm/ ndK;a&mfwJY olwdkYrsuf0ef;awGeJY qHkrd&if vHk;0 [wfxd oGm;wmcsnf;yJ/

  'DaumifawGu rsuf0ef;eJY pum;aNymwwfw,f? wcgwav wpHkw&maNymvdkufwmudk em;rvnfbl;qdk&if acgif;av;wpfNcrf;eJeJapmif;NyD; bmaNymwmvJ usaemf odyfoabm raygufbl;qdkwJY [efeJYNyefBunfYwmrsKd;awG? wcgwav tNypfvkyfxm;vdkY Budrf;armif; aNrNyifay:0yf&if; vufESpfzufay:ar;wifNyD; ndSK;a&mfa&mf aeNywmawG wwfvnf; wwfedKif BuwJYaumifawG/ 'gaBumifYrdkYvnf; usaemf olwdkYudk ydkcspfrdwmaerSm/

  tdrfrSm NrD;wdkrvdkY trnfay;xm;wJY acG;rwpfaumif&Sdw,f? vrf;ab;u ArmacG; yvm,maygY? oltaracG;rBuD; [dktdrfuyfpm; 'Dtdrfuyfpm;&if; usaemfwdkYtdrfrSm NrD;wdkrwdkY wpftkyf vmNyD;aomifwifaewm/

  NrD;wdkrwdkY armifESpfr 3 aumif&Sdw,f txD;ESpfaumif trwpfaumif/ olYtaracG;rBuD;u olwdkYedK;rNywfcifuwnf;u trJom;wkH;rdoGm;&Smw,f/ xl;xl;qef;qef;yJ NrD;wdkrwdkY 3aumifvHk;u tNrD;wdkaeBuw,f? tNrD;awGu vufwpfndK;pmavmufyJ&Sdw,f olwdkYtazbufu rsKd;&kd;vdkufwmvm; rodygbl;/

  3aumifxJrSm ti,fqHk;aumifu arG;pu icsdav; vlawGrSmqdk wufwwfwJY a&m*gvdkYaNym&rvm;rodbl; tpmpm;NyD; rBumbl; taBumawG qGJNyD; qwfiifqwfiif NzpfavY&Sdw,f? yxrawmY bmNzpfvJaygY aemufawmY &kd;oGm;a&m eJeJBuD;vmawmY aumif;oGm;w,f? bma&m*gvnf; rodygbl;/ 'DvdkrsKd;eJY BuD;vm&awmY usefwJYESpfaumifeJY ,SOf&if olu taumifao;w,f? 'DawmY tBuD; ESpfaumif&JY tedKifusifYwmudk cH&wmayg? vlawGu oem;NyD; olYudk ulnDay;&w,f? 'geJY'Daumifu wckckNzpf&if toHao; toHaBumifeJY vlawGodatmi atmfawmYwmyJ/ i,fi,fu icsdvdkYac:ayrJY aemufawmY usaemfu acwfeJYavQmfnD&atmif &kd[if*smvdkY rSnfYay;vdkufw,f odyfatmfwmudk;/

  tBuD;qHk;aumifu tNrD;wdkawmY NrD;wdkYaygY? tru NrD;wdkr? ti,fqHk;u &kd[if*sm/

  tBuD;qHk;aumif NrD;wdku wnfBunfw,f? 'Daumifu tpmtaomufvnf; rpm;cif taotcsmudkerf;wm? acG;qdkayrJY awmfawmfav;udk
  £aNE´BuD;wJYaumif? NrD;wdkruawmY vludkyvl;yvJodyfvkyfw,f? &kd[if*smu tpm;ykyf? olYcGufxJu tpmudk tNrefpm;NyD; tBuD;2 aumif&JY cGufxJu tpmudk wdk;&SKd;temcHNyD; 0ifpm;wJYaumif? [dku udkuf&ifvnf; toHao; toHaBumifeJY rqHk; pwrf; atmfawmYwmyJ/

  NrD;wdkrem; acG;vlysKdawG wtDtD vkyfvmawmY usaemfrdef;rudkaNymw,f y#doaE
  ¨ wm;aq; xdk;ay;&if aumif;rvm; 'grSr[kwf om;aBum Nzwfay;&if aumif;rvm; qdkawmY rdef;ru cg;cg;oD;oD; tukodkvf tNzpf rcHedKifygbl;awmf 'Db0rSmawmif uav;r&vdkY ig[dkb0u bmrsm;vkyfxm;cJYygvdrfYqdkNyD; pdwfqif;&Jaewm qdkNyD; tNyif;txefuefYuGufw,f/

  'DvdkeJY NrD;wdkr udk,f0efaqmifa&m/ arG;awmY usaemfwdkYtdrfa&SYu tdrfatmufrSmarG;w,f? tdrfu olwdkYtdyfaeusae&mrSm olYom;awGudk olYtudkeJY armif udkufrSmpdk;w,feJYwl&JY/ tdrfa&SYtdrfu aNcwH&SnftdrfqdkawmY tdrfatmufrSm olYtwGuf rdk;'Pfav'Pf tumuG,f ydkaumif;wmudk; pm;wmumawmY tdrfrSm vmvm Nyefpm;w,f/ tdrfa&SYtdrfu tdrfatmufrSm nn um;xdk;wmrdkY 0if;NcH umxm;wm r&Sdbl;? &yfuGufxJu uav;awGu ausmif;ydwf&ufawGqdk tm;vyf&uf awGqdk 'DvdkyJ tJ'Dtdrfatmuf 0if0ifupm;aeusyJ/

  NrD;wdkru yxrom;rdkYvdkYvm;rodbl; odyfpGmw,f? olYom;av;awGudkvnf; odyfpdk;&drf w,feJYwlw,f? uav;awGudk xGufxGuf[yfowJY? 'geJY uav;awGu olYudk odyfrBunfbl;aygY/ tdrf&SifawGuawmY uav;awGaemf NrD;wdkrem; oGm;rupm;eJY udkufvdrfYr,fvdkY wm;&Smygw,f/

  waeYawmY uav;awGu aAsmuftdk;awG rD;yef;awGeJY olYudk 0dkif;ypfBuowJY? 'dkif; qdk olYom;awGudk [dkcsDaNy; aAsmif;qdk olYom;awGudk 'DcsDaNy;eJY? acG;rSmvnf; aoG;Ekom;Ek rD;wGif;rSm &l;wwfw,fAsKdY? wu,fudk aBumifawmifawmifNzpfoGm;wm? olYom;awGtem; b,foludkrS tuyfrcHawmYbl; wcsdefvHk; om;awGudkyJ usaemfwdkYtdrf,lvmvdkuf tdrfa&SYtdrfNyef,loGm;vdkuf ab;tdrfcsDvdkufeJY tvkyf&SkwfaeawmYwmyJ? yxrawmY olYtudkNrD;wdku olYudkNyefudkufwJY NrD;wdkrudk Nyef&efrlao;w,f aemufawmY bmvdkYvnf;rodbl; NrD;wdkrqdk a&SmifawmYwmyJ? vrf;xJu acG;awGtm;vHk;vJ NrD;wdkrqdk a&Smifw,f? tpmvJrpm; uav;awGudkyJ [dkcsD'DcsDeJY uav;wpfaumifudkcsDwm csD&if;udkufwm vGefoGm;ovm;rodbl; aoa&m? 'geJY NrD;wdkr olYom;udk olNyefudkufw,f NzpfoGm;wmaygY? usaemfwdkYtuyfvnf; rcHbl;? &l;wmawmY wu,f &l;oGm;wmyJ? qdk;wm olYuav; 4aumifvHk;aoawmY ydkawmifqdk;oGm;ovdkyJ/ aemufawmY acG;&l;qdkNyD; &ufuGufxJu &kdufowfwmeJY Zmwfodrf;oGm;a&m/

  aemufwpfaumifu icsdac: &kd[if*sm/ 'Daumifu e*dkuwnf;u tpm;ykyfwm? tdrfrSm pm;wmwif tm;r&ao;bl; wpf&yfuGufvHk; ywfNyD; [dkpm;'Dpm;vdkufvkyfao;w,f? tJ ..'DaumifYxl;Ncm;csufu acG; rmw*FarSmf atmifwmyJ/ b,favmuf qdk;wJYacG;Nzpfygap 'Daumifwdk;&SKd; rsufESmcsKdaoG;vdkuf&if olYudk&efrrlawmYbl;? NyD;awmY tdrfusKdtdrfBum;oGm;NyD; wtDtDoGm;vkyf&if tdrfawGu tpm;csauR;wwfw,f? b,favmufpm;pm; 0w,fr&Sdbl; wu,fYtiwf? BuD;awmY tawmfYudkBuD;wm? olYtudk NrD;wdkawmif oleJYpm&if taumifao;ovdkvdk/

  wavmu NrdKYxJ pnfyifu trJom;vdkufypfw,f?
  £aNE´BuD;NyD; tdrfNrJwJY NrD;wdku vGwfayrJY &kd[if*smuawmY taotcsmxdwmyJ/

  tqdyfvl;xm;wJY trJom;pm;rdNyD; vlvdrfYa0'em cHpm;ae&wJY acG;awGudk Nrifzl;Buovm;/ wu,fYoem;p&mAsm? tNrKwfawGxGufNyD; AdkufxJu ylw,fxifyg&JY atmf[pf vl;vdSrfY aevdkufwm/ tdrfab;u tzdk;BuD; wpfa,mufu qDavmif;xJYqdkvdkY usaemfvnf; yg;pyfNzJNyD; qDawGavmif;xnfYygw,f? wpfa,mufu uefZGef;&Guf axmif;NyD; t&nfnSpf wdkuf qdkvdkYvnf; vkyfygw,f? 'gayrJY r&ygbl;/ ow
  Å0gawG[m emusifvGef;&if rsuf&nfxGufwmyJ/ acG;idkwm tJ'DrSm usaemfawGYzl;wmyJ? rsuf&nfawG xGufuswm trsm;BuD;yJ? 'DaumifawGrSmvnf; rsuf&nf&SdwmyJudk;/

  usaemftawmfudk pdwfxdcdkufcJY&w,fAsm/

  acG;av acG;vGifY awG[m NrdKYNyvlrSKtodkif;t0ef;udk tE
  Å&,f Nzpfapwmudk usaemf vufcHygw,f 'gayrJY 'Dvdk tqdwfauR;okwfoifwJY enf;pepfBuD;udk usaemf rkef;w,f/ pnfyifom,mu 'Dvdk trJom;awG vdkufcsrJYtpm; acG;rawGudk om;aBum vdkufNzwf oifYw,f? NyD;awmY acG;arG;wJY olawGuvnf; rdrdarG;wJY acG;udk aoaocsmcsm wm0ef,l&wJY puFmylwdkY tar&duefwdkYrSm vkyfovdk Oya'awG csrSwfNyXgef;oifYw,f/

  'DaeY azYbGwfxJrSm aoNyD;t&kd;uspNyKaewJY acG;rem;rSm oem;p&mxdkifae&SmwJY acG;om;aygufav;wpfaumifyHk ygwJY "gwfyHkudkBunfYNyD; &ifxJtawmfYudk xdcdkufrdw,f/ acG;uav;uawmY olYtaredKYwdkufrJYtcsdefudk apmifYvdkYaygY? crsmav; edK;r&wJYtarYudk pdwfqdk;r,f? edKYrpdkY&vdkY a'goxGufr,f? 'gayrJY olYtar b,fawmYrS NyefrvmedKifwJY ae&mudkxGufoGm;NyDqdkwm olb,fodygYrvJ? NyD;awmY Nyif;xefwJYa0'emawGBum;u olYrdcif[m olYudkylyefoGm;w,fqdkwmudkvnf; olb,fodrvJ/

  'DyHkeJYywfoufNyD; rdwfaqGwpfa,mufu t&kd;uspNyKaewJY acG;yHkudkaxmufNyNyD; aowm BumNyDeJYwlw,f "gwfyHku oufoufrJY qif&kdufxm; wmvm;rodbl;wJY/ 'gu ol aowmeJY rykyfyJ wpf&uf ESpf&uftwGif; aNcmufNyD; t&kd;usoGm;wJY tqdyfudk rod ao;vdkYeJY wlygw,f/

  wcsKdY tqdyfawG[m tqdyfrdoGm;wJY acG;r[m olY om;aygufav;awGqD touf rxGufcif trSD NyefvmNyD; edKYwdkuf&if; toufxGuf oGm;wJYtcg rdcifedKYpdkY aeBuwJY acG;ayguf uav;awG udkawmif tvGwfray;ygbl;/

  wavmuvHk;[m igwdkY vlom;awG twGuf oufoufyJ qdkwJY ow
  Å0gBuD; pdwf"gwfeJY usaemfwdkY vlom;awG&JY &ufpufrSKu aNymrqHk;atmifygyJ/
  Å