Mystery Music Nights  a&mifpHk*Dw tvr,fnrsm;

  tydkif; - 1

  atmifxG#f


  tcef; ( 1 )


  xHk;pHwus naea[mif;rsm;pGmvdkyJ 'DnrSmvnf; ol qdkifudk 8 em&DausmfausmfavmufrSm a&mufvmw,f/ qdkifa&SU um;yguifu csmwdwfu vSrf;EIwfqufw,f/

  ]tmp&d 'DaeYawmh abmf'gawG rygbl;vm;}

  'DaeYawmh ol wa,mufwnf;/ qdkif&JU tay: xyfudk olwufoGm;NyD; taqmuftOD&JY tvnfavmufu pm;yGJvGwf wpfvHk;rSm ae&m,lvdkufw,f/

  'Dqdkifu zGifwm wESpfavmufawmh &SdNyDaygh/ &efukefu qdkifwqdkif&JU yHkpHudk vdkuftwkcdk;xm;w,f ajymwJh txyf 2 xyfeJY pm;aomufqdkif? rEav;u pawhcsf&Id;ygwJh txyf 2 xyfeJY yxrqHk; pm;aomufqdkifaygh/ ref;rSmawmh tJonfvdk pm;aomufqdkifrsKd;udk pifwifqdkifvdkYyJ vG,fvG,f ac:Muw,f/


  olY0dkif;udk wm0efuswJh pm;yGJxdk;aumifav;udk pnfbD,m wcGufeJY tmvl;acsmif;aMumf wyGJ rSmvdkufw,f/ bD,mcGuf a&mufrvmcifav;rSm 0wfxm;wJh*sufuufxJu aq;vdyfAl;udk xkwfvdkY aq;vdyfwvdyfudk rD;ndvdkufw,f/ aq;vdyfudk wcsufavmuf cyfjyif;jyif;&IdufNyD;awmh a&SUuaq;vdyfjymcGufxJudk csNyD; vufz0g; ESpfzufudk cyfMurf;Murf;av; yGwf&if; aq;vdyfaiGYawGudk rIwfxkwfvdkufw,f/ 'DESpfaqmif;uawmh awmfawmfav; at;r,feJY wlw,fvdkY olYpdwfxJawG;rd&if; pm;yGJay:csxm;wJh olYvufudkifzkef; tay:u cvkyfudk ESdyfum em&Dudk wcsufMunfhvdkufw,f/ cyfNyHK;NyHK;av; MunfhaewJh jrefrm armf',frav;yHk&JY nmzuftay:a'gifhrSm jyaewmu 8em&D 36 *sefe0g&Dvqef; 3 &uf 2007/

  naeurS vGwfvyfa&;aeY pae? we*FaEG &Hk;ydwf&ufeJY 3&ufwGJ&vdkY &efukefudk jyefoGm;wJh vkyfazmfudkifzuf? bD,mqdkif xdkifazmfxdkifzuf taygif;toif; ESpfa,mufudk aeYawmifrul;ao;bl; ol owd&vdkufw,f/

  Aspf&nfqdkif&JU rD;a&mifpHkatmufu azsmfajzrIawGuawmh xl;rjcm;em;pGmyJ oDcsif;onfrav;awGu wa,mufNyD; wa,muf pifay:wufNyD; tcspftvGrf;awG qdkvdkuf? armf',f*JvfqdkwJh rdef;ri,fav;awGu t0wftpm; rsKd;pHkajymif;0wfNyD; tzGJUvdkuf pifay:wufum vrf;avsmufvdkufeJY tjyifzufu aqmif;OD;n[m eufoxuf eufvmw,f/

  'DqdkifpzGifhwJh nuwnf;u pGJpGJNrJNrJvmxdkifjzpfwJh olYtwGuf oDcsif;wyk'f&JU tzGifhwD;vHk;oH Mum;vdkufwmeJY qdkr,fh tqdkawmf aumifrav;eHrnfudkawmif odaeavmufatmif tuRrf;w0ifjzpfaeNyD/ armf',fvf avsmufwJh tzGJYeHr,feJY wzGJUrSm 8 a,muf? 9 a,mufavmuf ygwJh aumifrav; wcsKdUw0ufudkawmif wGJzufNyD;rSwfrdvdkY/

  'kwd, bD,mcGufukefNyD; tmvlacsmif;ausmfwyGJvnf; w0ufusKd;avmufrSm udkufvefaMumfwyGJeJY bD,mwcGuf xyfrSm&if; tawG;awGxJrSm ol jyefrdef;armaew,f/ ausmfBuD;udk vSrf;ac:&ifaumif;rvm;vdkY 0ifvmwJh tawG;wcsufudk csufjcif;vdkvdk olzsufodrf;vdkufw,f/ 'Daumifvm&if 'if;u aumifrav;awG ac: xdkifNyD; pm;yGJ0dkif;rSm w&kef;&kef;qdk at;at;csrf;csrf; xdkif&rSm r[kwf/ &efukefudk cPjyefoGm;wJh aZBuD;eJY tarmifwdkYuawmh oleJY uD; eJeJ udkufw,f/ touf ti,fqHk; tarmifu vlaumifvnf; tao;qHk;? vlyHkuvnf; cyfajzmifhajzmifhtjyif pum;ajymuvnf; aumif;awmh olab;rSm aumifrav; wa,mufr[kwf wa,mufuawmh vmxdkifaeMu/

  wnwkef;uqdk armf',ftzGJU topfwzGJUxJu oD&dqdkwJh csmwdwfrav;u qdkifudk olwdkYa&mufwJh n 8 em&Dausmfavmufuwnf;u tarmifhab;em;vmxdkifvdkuf armf',favsmuf&r,fh tvSnfhrSm oGm;avsmufvdkuf? NyD;&if tarmifhem; jyefvmxdkifaeNyD; pum;ajymvdkufeJY q,fhESpfem&Domxdk;oGm;w,f wnvHk; yef;ukH; wuHk;rS r&oGm;&Smbl;/ aemufqHk;wacguf pifay:wufavsmufumeD;rSm crsmr,f rsufESmi,fav;eJY tarmifhudkajym&Smw,f ]yef;ukHk; wukH;avmuf pGyfay;aemf} wJh? olwdkYtzGJY armf',favsmufwJh tvSnfhom NyD;oGm;w,f oD&drSm yef;ukH; wuHk;rS r&vdkuf/ yef;uHk;r&ayr,fh qdkifydwfwJhtxd ab;rSmvmxdkif&if; tarmifh&JU [motajymawGMum;rSm rsufESmuav;u NyHK;rJhrJh/ ab;uae jrifaeMum;ae&wJh olUtzdkYuawmh wnvHk;rSm yef;ukH; wuHk;rS r&&SmwJh oD&dtwGuf pdwfraumif;awG jzpfvdkY/

  ]rif;uGm ig;axmifwef yef;ukef;uav; wuHk;awmh ay;vdkufoifhygw,f? olYcrsm 'DwnvHk; rif;ab;rSm vmxdkifaewmudk rif;uvnf; jywfom;vGef;w,f}

  qdkifu,faemufrSm xdkifpD;vmwJh tarmifudk qdkifu,farmif;aewJh olu yef;uHk;r&oGm;wJh oD&dudk,fpm; cyfzGzGtjypfwifoHeJY ajymrdw,f/

  ]jywfom;qdk wusyfwjym;rS r&Sdawmhbl;av udkatmif&} vdkY cyf&,f[[ tarmifh&JU ajymoHu xyfcsyfruGm/

  ]tJvdkrSef;od&if yef;ukH;zdk; igay;NyD; pGyfcdkif;vdkufygw,fuGm? rif;uvnf; rajymbl;}

  ]tm udkatmifwdkYudk tm;emw,fAsm? udkatmifeJY udkaZBuD;wdkYu tNrJwrf;vdkvdk &Sif;aewm? usaemfu wcgwavrS &Sif;&wmudk tckvdk yef;ukH;zdk;yg vdkufay;ae&&if b,faumif;rSmvJ? usaemfvnf; tqifajy&if ay;csifwJhpdwfawmh &Sdygw,f tudk&? tcku vHk;0 crf;aewm}

  olYtjrifeJYol olYtajctaeeJYolqdkawmhvnf; bmrS rajymomawmh/ 'Daumif ydkufqHjywfaerSef; ol BudKrodvdkufwm aumifrav; uHqdk;wmyJvdkY awG;rdcJhw,f/ olwdkY oHk;a,mufxJrSm tarmifu *sLeD,mjzpfNyD; olrsm;awGu vcaumif;w,fvdkY ajymvdkY&wJh olYvpm a':vm&m*Pef;wcsKdUu nwdkif;jzKef;wmawmh rcHEdkif/

  aZBuD;uawmh &kyfwnfBuD;eJY aewwfayr,fh pum;ajymaumif;w,f/ wcgwav rsufpduswJh aumifrav;awG awGY&if ac: xdkif pum;ajymNyD; aemufw&uf 'grSr[kwf aemufwywfrSm aemufwa,mufajymif;vdkY tpGJtvrf; odyfrxm;wJh p&dkuf/

  olY tawG;awGu tckavmufqdk ref;-&efukef um;ay:rSm npmpm;NyD;vdkY idkufaer,fh ayaz: awzuf taygif;toif; ESpfa,muftaMumif; awG;aerdw,f/ ywf0ef;usif tvif;rSdefrSdefatmufu pm;yGJ0dkif;awGrSmawmh qlnHaewJh *Dwudk aemufcHjyKvdkY t&,ftaomawGeJY warmarm/

  ]tmp&d bD,mwcGuf xyfrSmvdkuf&awmhrvm;}
  av;cGufajrmuf bD,mcGufu w0uf rusKd;wusKd;?

  ][ aeprf;ygOD;uG? aemufig;rdepfavmufaerS oGm;rSmcJh/ 'DcGufu ckrS w0ufyJ usKd;ao;wmudk aemufwcGuf a&mufvm&if yloGm;vdkY aomufraumif;yJ aer,f}
  olu pm;yGJxdk;av;udk [efYvdkufw,f/

  ]tmp&d wa,mufxnf; rysif;bl;vm;? armf',faumifrav; wa,mufeJY rdwfqufay;r,fav/ olu tckrS tJ'DhtzGJUxJudk a&mufwm? {nfhonfvnf; r&ao;bl;? cyfat;at;av;ayr,fh cspfp&maumif;w,f tmp&d}

  ol pdwfxJu [ufceJ wcsuf &Dvdkufrdw,f/ 'Dpm;yGJxdk;u topfjzpfvdkY olYudk rsufrSef; rwrf;rd? olYtaMumif; rodvdkY aumifrav; ac: xdkifzdkY pum;vmp aewmudk;/ 'DqdkifrSm vkyfouf &ifhaewJh pm;yGJxdk;awGuawmh olYudk aumifrav; ac: xdkifzdkY qG,fvdkYr&bl;qdkwm odaeESifhNyD;om; jzpfaeNyDqdkawmh b,fawmhrS 'grsKd;rajymbl;av/

  'DvdkqdkifawGrSm pm;yGJxdk;uav;awG&JU vpmu wpfaomif;avmufyJ&Mu&Smwm/ qdkifu tdyfp&mae&mav; wckawmh ay;xm;NyD; wcsKdYqdkifu npmauR;w,f/ olwdkYtwGuf {nfhonfuay;wJh rkefYbdk;eJY tqdkawmf? armf',fawGu ay;wJh abmf'gaMu;av;awGu axmufuefay;xm;vdkYom &yfwnfaeEdkifwmav/ {nfhonfwa,mufeJY pm;yGJxdk;u rdwfqufay;vdkY yef;uHk;&&if &wJh tqdkawmfawG armf',fawGu olwdkYudk abmf'gaMu; jyefay;wmudk;/ ig;axmifwef yef;ukH;wuHk;qdk qdkifu w0uf? &wJh aumifrav;u w0ufaygh/ tJvdkrsKd; pm;yGJxdk; rdwfqufay;vdkY &wmqdk&if aumifrav;awGu pm;yGJxdk;udk {nfho,fay;oGm;wJh yef;ukH;pkpkaygif;wefbdk;&JY q,f&mcdkifEIef;avmuf abmf'gaMu;ay;avh&Sdw,f/

  ab;uae olYtajzudk apmifhaewJh pm;yGJxdk;udk cyfaemufaemuf vkyfcsifvmwJhtawG;eJY olu toHxGufatmif &Dvdkufw,f/
  ]t[uf rif;ajymwJh topfqdkwm 'DqdkifrSmawmh topfvdkY ajymwmvm;uG}

  olY&JU cyfaxhaxh [moudk pm;yGJxdk;uav;u jiif;&Smw,f/
  ]r[kwfygbl; tmp&d&,f? wu,fudk rEav;udk tckrSa&mufvmcgp armf',fav;yg? &efukefrSmawmh avsmufzl;w,fwJh? [dk;awmifzufu 'kwd, wa,mufav}

  pm;yGJxdk;uav;u pifay:udk a&mufaewJh armf',f ckESpfa,muf &Spfa,mufxJu wpfa,mufudk vSrf;jyawmh olYtMunhfawGudk pifay:udk ydkYvdkufw,f/
  olxdkifaewJh tay: xyf a&SUqHk;pm;yGJeJY ajrnDxyf pifjrifhay:u armf',fawG[m ta0;qHk;a0;rS ayESpfq,fausmf/ pm;yGJxdk;vSrf;jywJh armf',fu oleJYta0;qHk;ae&m r&Sdw&Sd/

  ]tmp&d&,f ol'DrSmavsmufwm ESpfn&SdNyD? tckxd yef;ukH; wuHk;rS r&ao;bl;? [dk0dkif;ul; 'D0dkif;ul;eJY &Iyf&Iyf&Suf&Sufvnf; r&Sdbl;? tJ'gaMumifh usaemfvnf; oem;vdkY tmp&dvdk at;at;aq;aq;orm;eJY rdwfqufay;csifwmyg}

  [kwfonf r[kwfonf rod&wJh pm;yGJxdk;&JU pum;udk vpfvSL&IUvdkY vufndK;xdk;xm;wJh pifay:udk ol tm&Hkpdkufvdkufw,f/

  Eke,fwJh rsufESmwckeJY rsuf0ef;ndKwpHkudk tm&HkpdkufNyD; MunfhvdkufrdwJh cP [m 'DqdkifrSm b,faumifrav;rS ac:rxdkifzl;bl;qdkwJh olY&JU rSwfwrf;wck ysufpD;oGm;wJh ed'gef;tp wckaomnudk jzpfay:apcJhNyD/

  .................................................. .....................

  armY'frSwfcsuf / / rl&if;o&uf'fu 'DrSmyg - LINK

  qkH;atmifqufa&;zdkYudkawmY pma&;oludk 0dkif;ajymMuayawmY/

  Art: Fiery Dance by Vladimir Kush
  .