ABC's of newborn baby


  arG;uif;puav;awGrSm wcsdKU[mav;awGu yHkrSefyJqdkwm odxm;&if odyfpdwfryl&awmhbl;aygh/ pdwfyl&r,fh[mqdk&ifvnf; tcsdefrD uav;q&m0efeJUoGm;NyEdkifwmayghaemf/ tMurf;zsOf;aNym&&if

  -arG;uif;pav;awGtouf&SL&if vlBuD;awGvdk rSefrSefr&SLwwfao;ygbl;/ qufwdkuf 10csufavmuf &SLr,f? NyD;&if cP&yfwwfwmrsdK;vnf; &Sdwwfygw,f/ pdwfylrSmpdk;vdkYyg/ tJ'g olwdkYtwGuf yHkrSefyg/


  -wpfrdepfrSm tBudrfa& touf&SLESKef; 40rS 60xd &SdwwfNyD;? tu,f &ufom;touf&SLwm 60xufausmfygu yHkrSef r[kwfyg/

  -[wfcsdK;acswm usdKYxdk;wm yHkrSefyg/

  -wcgwav nSpfwwfw,f/ vufoD;qkyfNyD; tD;nSpfovdkrsdK;aygh/ udk,fudk nSpfwwfw,f? tJ'g olwdkYtwGuf yHkrSefyg/

  -toHus,fus,fMum;&if? oGm;xdvkduf&if vefYNyD; vufESpfbufu tNyifbufudk um;xGufoGm;wwfygw,f/ tJ'gvnf; yHkrSefygyJ/

  -tD; 3 &ufqufwdkufavmuf rygwwfwmvnf; pdwfylp&mrvdkbl;/ 'gayr,fh arG;NyD; 24em&DtwGif; i,fcsD; (meconium vdkY ac:ygw,f/ rJrJav;awGyg/) yg&r,f/ ta&mifrJwJhtwGuf pdwfylp&mrvdkyg/

  -orD;av;qdkawmh tESD;rSm aoG;pav;awG wcgw&HawGY&wwfw,f/ pdwfylp&mrvdkyg/ tarha[mfrkef;awG aMumifhrdkYvdkYyg/

  -EdkYtwGufuawmh tarhEdkUwkdufrSmvm;/ EdkYAl;wdkufrSmvm; qdkwm cGJaNymoifhhygw,f/

  -EdkYAl;qdk&if 3em&Djcm;wpfcg 3atmifp wdkuf&r,f/ wu,fvdkY ttdyfBuD;wJhuav;qdk&if 4em&D? 5em&DxufausmfNyD; ay;rtdyfeJU/ ESdK;NyD;wdkuf/ EdkYAl;udk wdkufwJhtcgus&if EdkYoD;acgif;xJrSm avr&SdzdkU ta&;BuD;ygw,f/ enf;enf;av; ajrSmufudkifNyD; avrcdkatmif wdkufoifhygw,f/ uav;acgif;udk enf;enf;axmifaNrSmufNyD; wdkufyg/ EdkYwdkufNyD;oGm;&if avxkwfay;&r,f/ uav;udkaxmifNyD; ausmudk omomav;ykwfay;/ rod&if emhpfrawGudk oifay;cdkif;vdkufyg/ wcgwavus&if uav;awGu EdkYav;awGudk NyefaxG;xkwfwwfygw,f/ tJ'g yHkrSefyg/ pdwfryl&yg/

  -rdcifEdkYudk wkdufr,fqdk&if EdkYwpfzufudk rdepf 20wdkuf/ wdkufNyD;&if avxkwf/ NyD;&if [dkbufEdkYrSm rdepf20 Nyefxm;/ avNyefxkwf/ NyD;&if EdkYAl;eJU enf;enf;Nyefwdkuf&wwfw,f/ wu,fvdkY EdkYb,favmufxGufrSef; rodvdkY&Sd&if/ taru EdkYvSdKifvSdKif xGufwm aocsmw,fqdk&ifawmh ckevdk EdkYAl;enf;enf; NznfYwdkufp&mrvdkygbl;/

  -taru EdkYwdkufcsifw,fqdk&if? EdkYvnf; vSdKifvSdKifxGufw,f? ydkaew,fqdk&if EdkYudknSpfxm;NyD;awmh cJxm;vdkY &ygw,f/ 1vcHygw,f/

  - uav;eJUtareJU wlwl tdyf&mwpfckxJrSm rtdyfoifhygbl;/ taryifyef;NyD; tdyfaysmfoGm;vdkU vufeJYzdrdwmrsdK;aMumifh uav; toufpkd;&drf&vdkYyg/ uav;twGuf ykcuf odkYr[kwf tdyf&m (Crib) oyfoyf&Sd&r,f/ cribrSmvnf; arGY&mtaysmh rxm;&bl;/ t&kyfBuD;awG rxm;&bl;/ (uav;udkzdrdrSmpdk;vdkYyg)/ uav;udkvnf; yufvufodyf&ygr,f/ back to sleep.
  SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) NzpfrSm pdk;vdkYyg/ AdkufeJY tdyfzdkY udk,fapmifhMunhfEdkifwJhtcsdefudk wpfaeUudk 2 em&Davmuf AdkufeJUodyfay;aygh/ yufvufBuD;yJ tNrJ tdyfae&if acgif;enf;enf;jym;oGm;EdkifvdkYyg/ tJ'gudk tummy time ay;w,fvdkY ac:ygw,f/

  -tckaemufydkif;awmh uav;txl;ukawGu uav;udk tESD;eJU usyfaeatmif rxkyf&bl;vdkU aNymMuygw,f/ uav;wifyqHk&dk;zGHUNzdK;rSKudk xdcdkufapEdkifvdkYyg/

  -cord care taMumif; enf;enf; aNymvdkufygOD;r,f/ csufBudK;Nzwfxm;wJhae&mudk t&ufysHeJUyJ aq;aq;ay;yg/ bmtrSKefY?nmtrSKefUawG aus;Zl;jyKNyD; rxnfhygeJU/ Betadine awmif wdkYp&mrvdkygbl;/ csufu tvdkvdkae&if; 1ywf 10&uftMumrSm aMuGoGm;ygvdrfhr,f/ teHYenf;enf;xGufwwfw,f/ csufywfywfvnfrSm &JNyD; a&mifrae&if pdwfylp&mrvdkyg/ wu,fvdkY pdwfylw,fqdk&ifawmh uav;q&m0efeJU NyEdkifygw,f/

  -uav;udk udkifwJholwdkif;? xdef;wJholwdkif;onf vufudk aocsmaq;NyD;rS udkifyg/ aq;vdyfaomufwJholawG uav;udk rudkifoifhygbl;/ uav;tcef;xJvnf; r0ifoifhygbl;/ aq;vdyfaomufwJholawG uav;udk csDcsif&if tJ'DvlawGonf acgif;uaepNyD; avQmf?a&csdK;? NyD;&if aq;vdyfaomufwJht0wfawGr0wfbJ t0wfopfawG0wfNyD; ('grSr[kwf avQmfNyD;umpt0wfayghav) rS udkifoifhygw,f/ 2nd hand smoke, 3rd hand smoke awG &SdvdkYyg/ uav;twGuf tifrwef tE&m,f rsm;vdkYyg/

  -uav;&JU tav;csdefu yxr 10&ufuae 2ywfom;twGif;rSm arG;cgpxufudk usoGm;wwfygw,f/ Oyrm 3450 *&rf&SdwJhuav;u 3200 a&mufoGm;wwfw,f/ pdwfryleJU/ 'gayr,fY uav; 2ywfausmfwmeJU arG;ptav;csdefudk ausmfoGm;&r,f/ rausmf&ifawmh pdwfylayawmh/

  -rdef;uav;? orD;av;arG;w,fqdkawmh tESD;vJ&if wipe vkyf&if ta&ShrS taemufudk okwfay;yg/ qD;vrf;aMumif;ydk;0ifoGm;rSm pdk;vdkYyg/

  xyfodcsif&ifawmh yDtrfydkYvdkufygaemf/ 'guawmh tMurf;zsOf; ajymjyvkdufwmyg/