Believe it or not !

  ]AsdKU u*sD;'if . . cifAsm; tzdwfaeUwkef;u usKyfqDu rw&m; odrf;oGm;wJh t&ufykvif; . . ckcsufcsif; jyefxkwfay;yg . . }

  oDwif;uRwf vjynfhrdkU olrsm;wum ukodkvf ,laewJhtcsdef . . itkef;eJU olUabmf'g rl;bJ wpfpkwdkU q,ftdrfacgif; udkatmif'ifwdkU tdrf0kdif;a&SUrSm aomif;usef; aeMuav&JU . . . / jzpfyHku 'Dvdk . . / q,ftdrfacgif; u*sD;'ifu yGJcif;xJ t&ufraomuf&vdkY trdefYxkwfw,f/ itkef;uvnf; udk,fhzmomudk,f ocGyfyef;rSm aomufwmyg/
  'gayrJh nv,favmuf a&mufawmh uGrf;pm;csifvmwmeJU yGJcif;xJ uGrf;oGm;0,frdw,f/ xHk;pHwdkif; t&ufykvif;uav; wpfvHk;uvJ cg;Mum;xJ ygoGm;rdw,faygh/ jzpfcsifawmh yGJcif;xJrSm a[mifzGma[mifzGm vkyfaewJh u*sD;'ifeJY wnfhwnfhwdk; owJh/ tJ'geJU itkef;udk yGJcif;xJvm t&ufaomufygw,fvdkU rw&m; pGyfpGJNyD; cg;Mum;xJu ykvif;udk rw&m;odrf;oGm;w,f/

  ]u*sD;'if . . 'g[m rw&m;wJh vkyf&yf . . ath . ./ itkef;wdkY rl;bJawG tm;vHk; ESvHk;onf;yGwfvdk tjrwfwEdk; wefzdk;xm;&wJh t&ufykvif; uav;udk ckcsufcsif; jyefxkwfay;vdkuf prf;yg . . xGD . . /}


  itkef;wdkY rl;bJawG tJovdk yGJMurf;awmh u*sD;'ifwpfa,muf raeombl;/ tdrfxJuae idkufpdkuf idkufpdkufeJU xGufvmw,f/ vmr,fhtywf oJyHkapwD a*gyu a&G;yGJrSm olu 0ifa&G;cHrSm qdkawmh kwfkwf kwfkwf jzpfvdkU r&bl; r[kwfvm;/

  ]a[h itkef; . . [if . . aomufrl; . . vjynfhaeYBuD; bm jyem vm&SmwmvJ . . emcsifvdkUvm; . . }

  ]bmrS jyem r&Smbl;. jyem &Smwm cifAsm; . . ath? usKyfwdkUqDu raeYu odrf;oGm;wJh t&ufykvif; ckjyefxkwfay; . . ath . . }

  ][kwf&,f . . [kwf&,f . . } ? ]*kcsufcsif; jyefxkwfay; at h . . }

  udk*kkwdkY udkeDarmifwdkY rl;bJawGuvnf; itkef;udk wcJeuf 0ifaxmufcH MuowJh/ u*sD;'if enf;enf; awGoGm;w,f/ 'DaumifawG rvG,fygvm; aygh . . /

  ]'DrSm . . rif;wdkUaumifawG NrJNrJrSwfxm;zdkUu wpftcsuf . . igb,fwkef;urS rif;wdkUqDu t&ufykvif;udk odrf;rxm;cJhzl;bl;/ ESpftcsuf . . rif;wdkUykvif;udk igjyefay;NyD; oGm;NyD/ oHk;tcsuf . . a[m'DrSm rif;wdkUykvif; rif;wdkU jyef,loGm;Mu . . aomufpum; rrsm;MueJU. . }
  vdkY jywfjywfom;om; ajymvdkufNyD; olUcg;Mum;rSm 0SufNyD; ,lvmwJh ykvif;uav; jyefxkwfay;w,f/

  tif . . b,fvdkygvdrfh . ./ olUpum; em;axmifNyD; itkef;wdkUaumifawG ydkrl;oGm;w,f/ ykvif;av; Munfhawmh vufav;vHk;avmufudk avsmhaew,f/ 'DvlBuD; upfvdkufwm aerSm/ 'gaMumifh teHU&ygw,f xifom;
  . . ?

  ]u*sD;'if vkyfaygufu EdkifiHawmfqefvScsnfvm;/ EdkifiHa&; tusOf;om;awG r&dSbl;vnf; qkdao;w,f/ jyefvnf; vTwfay;ao;w,f/ NyD;awmhusawmh tukefvnf; r[kwfbl;}


  udk*kk bmajymajym u*sD;'ifuawmh rMum;ovdk cyfwnfwnfeJU tdrfxJ jyef0ifoGm;av&JU/ itkef;wdkU aumifawGuawmh vufav;vHk;avmuf avsmhaewJh ykvif;av; vufxJ MunfhNyD; bmqufvkyf&rvJ wdkifyifMuwkef; . . /

  -rl;bJarmiftkef;