verstehen Sie uns als Human...!!!

  uREkfyfwdkUvJ...  [dkwavmav;u cGJpdwfrIwpfckcH,lzdkU twGuf aq;&Hkwufvdkuf&w,f/ rxifrSwfyJaq;&Hkwufvdkuf&wmrdkU bmrS BudKwifjyifqifcsdefr&vdkufwmaMumifh .. uaomuarsm A&kwfokwfceJU aq;&Hkay:rSm tlvnfvnfaygh/ rvIyfEdkifwmaMumifh tppt&m&m olemjyKawGjyifay;rS pm;&? tdyf,muae xvdkU&wJhtajctaerSm pdwfoGm;wdkif;udk,fryg&vdkU rtDrvnf/ jyoemtwufqHk;uawmh aq;&HkuauR;wJh tpm;tpmawG/

  reufpmpm;&wm jyoemr&dSayr,fh aeUvnfpmeJU npmawGu wpf&ufuae ESpf&uful;vmcsdefrSm olwdkUauR;wJh pm;p&mawGMunfhNyD; atmf*vDqefvmwm? txl;ojzifh naepmauR;wJh aygifrkefUndKndKawGeJU 0uftlacsmif;awG liver sausauges awGudk MunfhNyD; rsKdcszdkUaeaeomom ysKdUwufvmwJhtxd? wpfygwfpmauR;r,fh rDEl;rSm Munfhvdkufawmh naepmrSm qvwfpm;vdkU&w,fawGUwmeJU 0rf;omtm;&.. ighudk 'Dnae qvwf,lvmay;vdkU ajymawmh olemjyKtulav;u raocsmbl;wJh/ pdwfwdkwdkeJU tdyf,mxJacGaewmaygh/

  aq;vmxdk;ay;wJh olemjyKu eifu tdyf,mxJyJ acGaew,f? vrf;av;bmav;xavQmufav vmajymjyefa&m? avQmufbl; .. tdrfjyefa&muf&if wpfa,mufwnf;&,f? tcktcsdefrSm tm;arG;aewmvdkU jyefajzawmh .. w[m;[m;&,fNyD; xGufoGm;cJhw,f/ naea&mufawmh rSmxm;wJhqvwf vmrauR;yJ rkef;p&maumif;wJh aygifrkefUndKawG vmauR;jyefwmrdkU eifwdkUpm;p&mudk jyef,loGm; ighvufeJUawmif rxdbl;? rpm;csifbl;qdk vHk;0rpm;bl; ... vdkU ajymvdkufNyD; .. tdyf,muae qwfueJx? aq;&HkatmufxyfrSm &dSwJh naeapmif;vdkUU ydwfcgeD;qJqJuaz;qdkifrSm pm;csifwm oGm;0,fNyD; qwfawmufqwfawmufeJU jyefvmawmh wm0efusolemjyKawG udk,fhudkvSrf;MunfhNyD; NyHK;pdpdawGeJU ... rkef;vdkufwmav/

  bef;ausmfrSmomqdk&if aMu;tdk;wdkU qDcsufacgufqGJwdkU tdrfu 0,fvmauR;rSm taotcsm/ ta&;xJrSm tem&dSefaMumifhvm;rod aq;&Hkukwifay:rSm o&JajcmufcH&ovdk? bDvl;pD;ovdk tdrfrufrufvdkufao;/ ab;ukwifu ta':MuD;om vmrEdI;&if b,favmufMumatmif &kef;uefae&r,frod/ 'geJU aq;&HktkyfBuD; round vSnfhr,fqdkwJh reufrSm tdyf,mxJawmif acGraeyJ ukwifrSm ikwfwkwfuav;xdkifNyD; t&rf;aeaumif;oufomaeygNyDqdkwJh yHkpHtoifhjyifxm;vdkufwm/ .. emao;vm; ar;awmhvnf;.. embl;.. tukefaumif;aeNyDvdkU wGifwGifajzawmh .. aq;&Hkqif;cGifh vufrSwfxdk;ay;wmaygh/

  aq;&Hkqif;cGifheJU twl .. 'Daq;&kHwufaecJhwJh &ufawGtwGif; vlem&JUtjrifudk ar;xm;wJh Feedback pm&Gufav; vmajzcdkif;ao;w,f/ tuGufav;awGrSm 1 uae 5 txd udk,fay;csifwJh trSwfrSm Muufajccwfay;&HkyJav/ 1rSwfu tjrifhqHk;? tqdk;qHk;u 5 rSwfwJh/ vmxm; .. ajzjyr,f/

  oefU&Sif;rI- udk,fhbmudk,fwpfcgoHk; oefU&Sif;a&;yp
  önf;awG ,lvmNyD; oHk;wmaMumifh? udk,fha'goeJUudk,frdkU 3 rSwf ay;vdkufr,f/
  aq;0g; - t&rf;emaewmudk csufjcif;eD;yg; oufomatmif aq;awG rjywfvmvmay;wmaMumifh .. 2 rSwf/
  jyKpkapmifha&SmufrI - nbufBuD; t&rf;emvdkU cvkwfEdSyfNyD; vSrf;ac:&if ceav;eJU a&mufvmNyD; a&cJuyfay;? tdyf,muae Edk;oGm;rSmpdk;vdkU rD;rzGifhyJ "gwfrD;av;eJU vmvmMunfhwJh olemjyKudk jrifa,mifNyD; 1 rSwf/
  q&m0ef - wpfaeU 3 Budrf vmvmMunfhNyD; aocsmar;jref;wmrdkU 2 rSwfay;csifayr,fh? cGJxm;wJh 'Pf&mwnfhwnfhrSm ywfwD;udk t&rf;usyfaeatmif pnf;ay;zl;wmaMumifh 3 rSwf/
  tpm;taomuf - t&rf;&rf; raumif; .. 'gaMumifh 5 rSwf/
  overall comment - ta[; vmxm; .. a&;jyr,f... ignaepm aygifrkefUrpm;csifygbl; qvwfpm;csifygw,fajymwmudk vlemwpfa,muf&JU qE
  Žudk *&krxm;yJ olwdkUauR;csifwmyJ vmauR;wm rjzpfoifhaMumif; bmnmzGJUEGJUNyD; rausreyfa&;wmayghav/ ..[d[d..a&;xm;wm jyefzwfNyD; tm;&vdkufwm/ olwdkUpmav; rawmufwpfacguf wwfvmwmeJU tcGifhta&; tjywftoHk;csNyD; vkyfaewm.. vkyfaewmav/
  t,f.. tJh.. tJawmh ... aemufqHk;ar;cGef;u
  aq;&Hk0efxrf;awG[mvnf; vlom;awGrdkU
  yifyef;EGrf;e,fwwfayr,fh rsm;jym;vSwJh vlemawGMum; ajy;vTm;jyKpkukoapmifha&Smufay;aewmrdkU tqifrajywmawG &dSwwfygw,f/ oifhtaeeJUa&m uREkfyfwdkUudk vlom;awGjzpfaMumif; owdxm;rdygovm;... wJh/
  vlqdk;BuD;awG.. ar;cGef;xkwfwJh vlqdk;BuD;awG...
  olwdkU tJ'Dvdkar;xm;awmh rauseyfaMumif; a&;xm;wmawGu wpfzuf?
  aq;&Hk0efxrf;awGrSmvnf; vlemawGudk owfrSwfwmxufausmfvGefNyD; tvdkrvdkufEdkifwmawG? i,fi,f&G,f&G,f t&rf;tajctaeqdk;raewJh vlemxuf? [dkbufcef;u touf 70? 80 tbdk;tbGm;awG? qD;csKdaoG;wdk;&dSwJh cGJpdwfcHvlemawGtwGuf tcsdefydkay;? pDpOfay;&wmawG &dSrSmygyJavqdkwm awG;rdNyD; .. rausreyfa&;xm;wJh pm&Gufav; tdwfxJtomxdk;xnfhNyD; .. NyHK;NyHK;av; aq;&Hkuae qif;cJh&awmhwmayghav/

  b,fvdkyJ rauseyfwmawG yGifhyGifhvif;vif; a&;cGifh ajymcGifh&dSw,fqdkayr,fh? wpfudk,fpm rauseyfwmav; wpfckudk pmzGJUNyD; tjypf&Sm jyoemvkyfvdkufwmaMumifh aeUw'l0 vlrsKd;taxGaxGeJU qufqHae&wJh usef;rma&;0efxrf;awGrSm wpfpHkwpfck jyoemjzpfoGm;cJh&ifa&m? olwdkUvnf; vlom;awGrdkU tdrfrSm? udk,fa&;udk,fwmawGrSm pdwfnpfp&m tcuftcJjyoemawG &dS&if&dScJhrSmyJ.. 'gaMumifh vlemwdkif;udk tcsdefay;NyD; apmifha&Smuf&mrSm vdktyfcsufuav;awG &dSrSmyJav qdkwJh .. ajzawG;awG;NyD; ar;cGef;awGajzxm;wJh pm&Gufav;udk trdIufyHk;xJ vTifhypfvdkufygawmhw,f/

  rrSm;aom a&SUae? raoaom aq;orm;.. a&S;qdk&dk;pum;awmif &dSzl;wmrdkU .. jyoemwpfckBuHKvm&if olUbufudk,fhbufrQawG;NyD; csifhcsdefqHk;jzwfrdapzdkU aq;&Hkuar;xm;wJh tJ'DaemufqHk;ar;cGef;av;udkawmh acgif;xJuae b,fawmhrS xkwfjzpfawmhr,f rxifawmhygbl;av/