Perfect


  ajcmufjypfuif; oJvnf;pif

  NyD;cJUwJU tywfu om;twGuf pufbD;wpfpD; oGm;0,fw,f....... pufbD;a&mif;wJU qdkifa&mufawmU aps;EIH;MunfU oufouf omom &EdkifwJU aps;aygU.....tenf;qkH;aps;ukd rSwfNyD;awmU wNcm;oufomwmrsm; awGYavrvm;qkdNyD; vkduf&Smao;w,f rawGUawmUrS tJ'Dqdkifukd jyefvmNyD; pufbD;a&G;w,f.... yxrqkH; tqufae&mawGu Welding aqmfxm;wmav;awGukd MunfUw,f..... taooyfqkH;[m awGYawmUrS aq;ukdMunfUw,f..... pdwfwdkif;us om;MuKdufwJU ta&mifxJu wpfpD;,lvmcJUw,f.... tdrfa&mufawmUrS om;uaNymw,f.... a*GrSm aq;awGu tNcpf&mawG ygw,fwJU..........ukd,fpdwfwdkif;us a&G;cJUwmyJ 'gayr,fU trIUrJU trSwfrJU rMunfUrdwJUae&mu tNypf temygvma&m..............

  'geJUyJ ..... awmifa&mufaNrmufa&mufawG;rda&m...........vlUb0rSmv nf; ukd,fMuKduf&mav;awGudk pdwfwdkif;usa&G;Muw,f........... rsufapUeJU NrifEdkifwmukdawmU tNrifeJU qkH;NzwfNyD; a&G;Mu ,lMuw,f.....todOmPfeJU qkH;Nzwf&r,fU[mukdvnf; &Sdoavmuf OmPfeJU qkH;NzwfNyD;a&G;Muw,f........

  a[m.....ukd,fUvufxJa&mufvmumrS.............rNrifEdki fwJU rsufapUvSsrf;oGm;vkdUNzpfap uG,faewJU tNypfuav;awGukd awGU&a&m........'DvkdyJ OmPfeJU qkH;NzwfNyD;a&G;cJUwmvnf;..........ukd,fU&JU tawGU tMuKHenf;vkdU OmPfrrDvkdU rodEdkifwJU tNypfawGukd tcsdefumvMumvkdU vufxJa&mufumrSodvma&m.....

  om;twGuf0,fwJU pufbD;a*GrSm tpif;&mygayr,fU om;upufbD;pD;&wmaysmfawmU tJ'Dtpif;&m taMumif; owdawmifr&awmUbl; .. pufbD;pD;&if; oDcsif;av; wat;at;eJU.................

  'DvkdyJ ukd,fa&G;vkdU &xm;wmav;ukd tNypfawGudk awG;rrdbJ &wmeJU aysmfaer,fqkd&if.................uRefawmfUom;av;vk d oDcsif;av; wat;at;eJU aysmf p&mNzpfaerSmyJ......
  wu,fawmU avmuMuD;xJrSm aNcmufNypfuif; oJvnf;pifqkdwm &zkdUawmfawmf rvG,fEdkifwmyJ................