World Cup Daily Review - 23.6.2010

  23.6.2010 u uefwJh 2 yGJBunfhvkduf&w,f ...

  1/ t*Fvef 1-0 qvdkaA;eD;,m;yGJ

  t*Fveftoif;udkBunfh&wm t&ift*FvefawGeJUrwlbl; ... tDwvDenf;jyudkifvdkUvm;rodbl; .... pD;&D;at upm;uGufvdk &IyfaxG;aewmyJ ...

  &Gef;eD *dk;uHacjyD;? *sm&wf pdk;&drfpdwftenf;i,f rsm;aewmudk owdxm;rdw,f ... vrf;ywfuawmh uGif;xJ b,fawGywfajy;aevJ rodbl; ... oabmuswmuawmh w,f&D eJU b,f&DyJ ... t&rf;BudK;pm;w,f ... 'Dzdk;av;vnf; tuGufjrifwwfw,f ... 'gayr,fh 'Dupm;uGufeJUawmh *smrefawGudk ,SOf&if &l;rSmyJ .... aemufwef;uawmh tyfqef u uma&*gxuf ydkaumif;w,f .... jcHKajym&if t*Fvef cHppfrqdk;bl; ... wkdufppfuawmh pkwfjywfaewmyJ ..

  qvdkaA;eD;,m;uawmh 'DyGJruefcifuae tar&duefyGJ rdepf 90 txd tkyfpkuwufzdkU tajctaetaumif;qHk;jzpfae&muae tar&duefwdkU yGJodrf;*dk;aBumifh tkyfpku atmifzsmvdyf&ygawmhw,f ... qvdkaA;eD;,m; ajcpGrf;uvnf; tkyfpktqifhyJ xdkufwefygw,f ... t"du ajym&rSmuawmh *dk;oGif;r,fhvlr&SdwmyJ ....

  --

  aemuf Bunfhjzpfwmu BoZD 2-1 qm;bD;,m;yGJ

  qm;bD;,m;u arQmfvifhcsuftjynfheJU uef&ayr,fh BoZDuawmh arQmfvifhcsufr&Sdoavmuf tajctaeeJU puef&ygw,f ... yGJpuwnf;u qm;bD;,m;wdkU w'dkif;'dkif; &I;aewmu yufpufw,f ... uHacwm&,f &S0gZm aumif;vGef;wm&,faBumifh tzGifh*dk;r&wm ... 'kwd,ydkif; uefawmhvnf; qm;bD;,m;uyJ *dk;oGif;cGifhydk&w,f ... 'DtcsdefrSm wzufu *smreDwdkU *dk;oGif;vdkufawmh qm;bD;,m;wdkU ydkwdkufvmw,f ...

  'DtcsdefrSmyJ uma[;vf ... teDuwfuae jyefvmwJh uma[;vf ... acgif;wdkufcsuf jyif;jyif;eJU tzGifh*dk;udk BoZDwdkUtwGuf oGif;ay;vdkufw,f ... qm;bD;,m;aemufwef; jymoGm;w,f ..... tJtcsdefrSmyJ aemufw*dk;xyf&w,f ... BoZDwdkU arQmfvifhcsuf jyef&Sifoefvmw,f ... 4 vHk;jywf&if olwdkU tkyfpkuuRwfawmhrSmav ... yGJuvnf; odyfBunfhaumif;vmygw,f ... BoZDwdkU upm;uGufu t*Fvefy&D;rD;,m;vd*fu pwdkifvdkyJ t&rf;rdkufw,f ...

  'DvdkeJU olwjyef udk,fwjyefwdkufvm&if; &S0gZm tefxGufvmwJh abmvHk;uae ZD*pftpm;0ifvmwJh qm;bD;,m; wdkufppfrI; yefvpf u acsy*dk; w*dk;,loGm;ygawmhw,f ... tajctaeu wrsdK;jyefjzpfoGm;a&m ... BoZDwdkUtwGuf aemufxyf 3 *dk;vdkaewJhtcsdefrSm qm;bD;,m;twGuf 1 *dk;yJvdkygawmhw,f .. oa&qdk *gemudkausmfjyD; qm;bD;,m;wdkU wufrSmav ...

  yGJjyD;zdkU 6 rdepfyJvdkwJhtcsdefrSm qm;bD;,m;u woif;vHk;wufwdkufawmh aemufwef;awGvnf; aygufxGufukefa&m ... rdepf 90 jynhfcgeD;avmufrSm qm;bD;,m;uefwJh aumfemudk AD'pfckeftwdkuf abmvHk;u uma[;vf vufudk oGm;rSefygw,f ... y,fe,fwDr&vdkufawmh tawmfepfemoGm;ygw,f ... 'DvdkeJU yGJvnf;jyD;a&m 2 oif;vHk;vnf; jyKwfoGm;yga&mvm; .... 'DyGJudk Bunfh&wm t&omodyf&SdwJh yGJwyGJvdkU rSwfcsufjyKcsifygw,f ...

  usaemf tjrift& *gemxuf 'D 2 oif;u upm;uGufydkaumif;w,fAs ... 'kwd,tqifhwuf&if ydkBunhfaumif;rSm ... 'gayr,fh uHw&m;u raz;rawmh tkyfpktqifhuaeyJ auseyfvdkuf&awmhw,f ...

  k-pooh