Shwe Drain


  a&TpD;qif;rI

  25.05.2010 nae yifv,fpm pm;aomufqdkif

  ½Hk;u tpnf;ta0; 'ifemjzpfaevdkY vlaygif; 30 avmuf&SdaeMuw,f? ab;em;xdkifwJholu rav;&Sm; tefu,fMuD;wa,muf&,f? a[mifaumifu w&kwfrav;&,f? [if;yGJawG pNyD;cs wJhtcsdefrSm pm;yGJxdk;av; awG ajymaewJhpum;ukd em;axmifMunfhprf; bmpum;vJ rodbl;vdkY rav;tefu,fu ajymawmh? Arm pum;jzpfaew,f? tJ'geJY rav; taMumif; reyfwJh av'Du Armvdk EIwfqufvdkufw,f? eJeJ pDeD,m jzpfyHk&wJh aumifav; wa,muf u vGJNyD; usefwJh olawGu &SJueJ vdkvdk jzpfjyD; av'DwdkY pm;yGJem;udk vHk;0 rvmMuawmhbl;/


  a&tdrfx oGm;wJh tcgrSm tJ'DxJrSm &SdaewJh oefU&Sif;a&; 2a,mufu vJ jrefrmrav;awG? wa,mufu idkaewmudk wa,mufu acsmhaew,f? udk,fhudk ArmvdkY owdxm;rdyHk r&ovdk? udk,fuvJ EIwfrqufjzpfzl;? tdrfomxJrSm xdkifae&if; Mum;ae&wmu ESdyfpufvdkY t&rf;yifyef;vdkY jyefcsifayrJh 2 ESpf&SdjyD taMuG;u rausao;bl;wJh? ESpfodrfhcsifayrJh olwdkY &SufoGm;rSm pdk;vdkY wdwfwdwfaevdkuf&w,f? &ifxJrSm awmfawmf pdwfraumif;bl;?

  26.05.2010 aeUvnfpm 'if;qrf; qdkif

  aps;uGuftvnfxGuf &if; 'if;qrf;qdkifwckudka&mufw,f? tcsdefu aeUcif; 1 em&Djzpfaew,f? tJ'DtcsdefrSm [if;yGJav;awG vmcswJh tr wa,mufu acR;awGoHawG w&TJ&TJeJY? wlwl xdkifaewJh xdkif;oli,fcsif;u acR;awG usaewmudk owday;vdkufrdw,f? tJ'D tcsdefrSm qdkifydkif&Sif rdef;r u qlvdkufwm qlvkdufwm t&rf;yJ? aemufawmh xdkif;oli,fcsif;udk ArmawGu tJhvdkyJ oefU2 &Sif;&Sif; raebl; wYJ? jzpfovdkyJwJh? bdkvdk ajymwmaemf? xdkif;oli,fcsif;uvJ av'Dhudk MunfhjyD; t&rf;tm;emoGm;yHk&w,f?

  pm;jyD;vdkY x wJhtcsdefusrS tJ'D qdkifydkif&Sifu ydkufqHvmodrf;awmh? vlrsdK;eJY csnfjyD; rajymygeJYvkdY? eifwdkYqdkif u tJuGef;r&SdyJ? rD;zdkacsmifem; aewJh oludk pm;yGJxdk;cdkif;awmh acR;uswm b,fqef;rvJvdkY? olUudk pm;yGJ xdk;cdkif;jcif&if rD;zdkem;rSm aygif;tdk;tMuD;awGem; rxm;eJYvdkY ajymcJhvdkufw,f igvJ ArmyJvdkY ? jyD;awmh tJ'D trudk ArmvdkyJ pdwfrnpfygeJY tr&,f vfkYajymcJhvdkufw,f?

  pdwfxJrSmawmh awmfawmhudk raumif;jyefbl;

  26.05.2010 nae 'ifem

  oli,fcsif;u [dk;jrdKYjyifu pm;aomufqdkifeJY a&Smhyif wGJxm;wJh ae&mudk ac: oGm;w,f? tJ'DrSmuawmh udk,f0ifvmwmeJY 0wfxm;wJh em;uyf udk MunfhjyD; Armvm; rodbl; ajymaeMuw,f? awmol qdkawmh cs,fem;uyf eJYudk;? rSmMuawmh aumifrav; wa,mufu Armvdk vmajymw,f? pdwfawmh csrf;om oGm;w,f? tJ'DrSmvJ wqdkifvHk; Arm awGcsnf;yJ? p vHk;u oli,fcsif; eJY xdkif;u oli,fcsif; u eifwdkY ArmawG awGUjyefjyDwJh?

  tJ'Daumifrav;uawmh tr bmvdkvJ bmnmeJY awmufavQmuf aumif;aumif; qm;Apfay;aew,f? jyefawmh nDrav;&,f aus;Zl;wifygw,f qdkawmh olu Armawmfawmf rsm;rsm;u vmpm;Mu&if olwdkYudk tultnDawmif;rSm pdk;vdkYvm; rodbl; pum; aumif;aumif; rajymMubl;wJh? trudk aus;Zl;wifw,fwJh

  udk,fu ArmawGrsm;wJh ae&mrSm aewm r[kwfawmh tJhvdk rsufESm edrfhyg;aeMuwmawG awGU&if &ifxJrSm vlrsdK;pGJeJY rcHpm; Edkifbl;? b,fawmhrsm;rS tvkyftudkif aygaygrsm;rsm;eJY igwdkY ArmawG &ifaumhacgif;armh EdkifrvJ...

  wcsdefcsdefaygh........ a0;a0;vm; eD;eD;vm;;;;;;;;;;;;

  Photo: scienceblogs.com