Korean Kimchi & Tofu Soup

  udk&D;,m; uifrcsD wdkYzl;[if;&nf

  ck&ufydkif; &moDOwkuvnf;at; tdrfxJu tdrfjyifrxGufjzpfawmh xrif;[if;pm;&wm ysif;vmwmNyD; ylylavmifavmif t&nfav;eJY pm;csifpdwfjzpfvmvdkY udk&D;,m; uifrcsD wdkYzl;[if;&nf csufpm;jzpfw,f/ udk&D;,m;qdkifu 0,fvmwJh ajrtdk;av;eJY xnfhcsufawmh ydkvdkYpm;aumif;ovdkyJ xif&w,f/

  yxrqHk; [if;&nfcsufzdkY jyifygw,f/ tdk;vwfvwf wpfvHk;xJudk a& wpf0ufausmfavmufxnfhNyD; qlatmifwnfvdkufygw,f/ a&qlwJhtcg ig;ajcmufao;av;awGudk acgif;z,ftlz,f pumav;xJxnfhydwfNyD; a&aEG;tdk;xJ xnfhvdkufw,f/ rdIajcmuf 3 yGifh? MuufoGefjzL 3 rTm? MuufoGefeDOBuD; wpfjcrf; eJY a&nSdjym; wpfjym;udkyg a&mxnfhjyKwfygw,f/ qlvm&if rD;avQmhNyD; em&D0ufavmuf wnfxm;ygw,f/ udk,fvdkcsifwJh yef;uefwpfvHk;pm [if;&nfusefNyD qdk&if rD;ydwfvdkufyg/

  [if;&nfxJu rdIajcmufawGudk z,fxkwfNyD; cyfyg;yg;vSD;vdkufyg/

  [if;&nfcsufr,fh ( ajrtdk; ) tdk;av;udk rD;zdkay:wifvdkufyg/ qD 2 ZGef;avmufxnfhyg/ tom; ( 0ufom;? trJom;? Muufom; ESpfouf&m ) yg;yg;vSD;xm;wmxnfh qm;? oMum;tenf;i,f xnfhNyD; qDowfyg/ MuufoGefjzL wpfrTmudk xk? EkwfEkwfpif;NyD; xnfhyg/ i&kwfaumif; tenf;i,f? yJiefjym&nf tenf;i,f? ESrf;qD xnfhyg/ ( tcsdKrIefY uawmh BudKufvnf; xnfhyg/ rxnfhvnf; &ygw,f/ ) tom;awG usufNyD; arT;vmNyD qdk&if vSD;wJh jyKwfNyD;om; rdIawGxnfhyg/ tdk;av; uyfvmNyD qdk&if ckeu jyKwfxm;wJh [if;&nfawG avmif;xnfhyg/ [if;&nf qlatmifwnfyg/


  [if;&nf qlvmNyD qdk&if uifrcsD xnfhyg/ uifrcsDudk trsm;BuD; rxnfhygeJY/ uifrcsDeHYBuD; xGufvm&if uRefruawmh rESpfoufyg/ uifrcsDxnfhNyD;wmeJY udk&D;,m; i&kwfoD;tESpf udk wpfZGef;avmuf cyfxnfhyg/ tpyfBudKuf&if ydkxnfhyg/ ( 0ufom; qDowfwkef; i&kwfoD;rIefY xnfhvnf; &ygw,f/ )


  [if;&nf yGufyGufqlvmNyD qdk&ifawmh wdkYzl;udk azmufxnfhNyD; ZGef;eJY ajcay;yg/ 10 rdepfavmufwnfxm;ay;yg/ iefjym&nf 2 ZGef;avmufxnfhyg/ tayghtief t&omjrnf;MunfhvdkY taeawmfjzpfNyD qdk&if ykpGef awG xnhfvdkY &ygNyD/ tm;vHk; tqifajy&if MuufOazmufxnhfNyD; arTvdkufyg/ rD;ydwfNyD;wmeJY MuufoGefrdwf vufwpfqpfcefY vSD;xm;wmav;awG ( i&kwfoD;pdrf;yG ) xnfhNyD; ESrf;qD tenf;i,f qrf;vdkufyg/

  'gqdk&if ylylaEG;aEG; t&om &SdvSwJh udk&D;,m; uifrcsD wdkYzl;[if;&nf&NyD aygh/ [if;&nfylylav; rIwfaomufvdkuf? xrif;xJ tzwfav;awG q,fNyD; xnfhpm;vdkufeJY [efudkusaewmygyJ/ Adkufwif;vGef;NyD; qufrpm;EdkifawmhvdkYom &yfvdkuf&w,f/ rukefrcsif; xdkifpm;csifaeawmhwmygyJ/